Oversikt over landets helseforetak

Helse Vest RHF www.helse-vest.no
Helse Stavanger HF www.helse-stavanger.no
Helse Fonna HF www.helse-fonna.no
Helse Bergen HF www.helse-bergen.no
Helse Førde HF www.helse-forde.no
Sjukehusapoteka Vest HF http://www.sjukehusapoteka-vest.no/Sider/side.aspx
Helse Vest Innkjøp HF www.helse-vest.no/no/OmOss/helsevestinnkjop/Sider/default.aspx
   
Helse Midt-Norge RHF www.helse-midt.no
Helse Møre og Romsdal HF www.helse-mr.no
St. Olavs Hospital HF www.stolav.no
Helse Nord-Trøndelag HF www.hnt.no
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF www.sykehusapoteket.no
   
Helse Nord RHF www.helse-nord.no
Helgelandssykehuset HF www.helgelandssykehuset.no
Finnmarkssykehuset HF www.finnmarkssykehuset.no
Nordlandssykehuset HF www.nordlandssykehuset.no
Sykehusapotek Nord HF www.sykehusapotek-nord.no
Universitetssykehuset Nord-Norge HF www.unn.no
   
Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no
Akershus universitetssykehus HF http://www.ahus.no/
Oslo universitetssykehus HF www.oslo-universitetssykehus.no
Sunnaas sykehus HF www.sunnaas.no
Sykehuset i Vestfold HF www.siv.no
Sykehuset Innlandet HF www.sykehuset-innlandet.no
Sykehuset Telemark HF www.sthf.no
Sykehuset Østfold HF www.sykehuset-ostfold.no
Sørlandet sykehus HF www.sshf.no
Vestre Viken HF www.vestreviken.no
Sykehusapotekene HF www.sykehusapotekene.no
Sykehuspartner HF www.sykehuspartner.no 
   
De regionale helseforetakene eier i fellesskap følgende selskaper:  
Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS AS) www.hinas.no
Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS www.luftambulanse.no
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS www.pasientreiser.no
Helseforetakenes driftsorganisasjon Nødnett HF (HDO)  www.hdo.no
Nasjonal IKT HF  www.nasjonalikt.no
Sykehusbygg HF  www.sjukehusbygg.no