Gjennomgang av Fristbrudd og avtaleverk mellom Helfo og private

Gjennomgangen av Fristbrudd ble iverksatt etter oppdrag fra departementet.

Oppdraget var formulert slik:

Helsedirektoratet skal gå gjennom hele formidlingsprosessen i Helfo inklusiv en analyse av komplettheten i rapportering fra helseforetakene og avtaleverket mellom Helfo og private leverandører, med siktet på å identifisere og implementere eventuelle forbedringspunkter. Helsedirektoratet skal også vurdere om og eventuelt hvordan det kan oppnås økt om kostandskontroll for helseforetakene og samarbeid om pasientforløpene mellom de private
leverandørene og helseforetakene.

Bakgrunnen for oppdraget er økt oppmerksomhet rundt Fristbruddordningen siste årene. Utfordringsbildet i fristbruddordningen er sammensatt, og knyttes til flere forhold både innenfor og utenfor rammene av dette oppdraget. En av hovedutfordringene med ordningen er at antallet pasienter som det offentlige ikke klarer å gi helsehjelp til innen de fastsatte fristene har økt betydelig de siste årene. Økningen knyttes til etterslepet som bygget seg opp i løpet av covid 19- pandemien, og data fra NPR viser at antallet fortsatt er veldig høyt. Økningen har innvirkning på kapasiteten både knyttet til Helfos egne forvaltningsfunksjoner og til fristbruddleverandørenes avtalefestede tjenesteleveranser. Helfos pasientformidlingskapasitet og avtalene med fristbruddleverandørene er dimensjonert med utgangspunkt i en normalsituasjon med et betydelig lavere antall fristbrudd og fristbruddvarsler.

Mye av oppmerksomheten rundt ordningen har vært knyttet til hvilke økonomiske konsekvenser fristbrudd har for sykehusene, og manglende oversikt over pasientforløpene innen rammene av fristbruddordningen. Det har blitt påpekt at offentlige sykehus bruker uforholdsmessig store ressurser på å betale fristbruddleverandørene for utførte tjenester, og at denne ressursbruken står som et praktisk hinder for sykehusenes evne til å gi tilstrekkelige tilbud innen egne virksomheter.

Oppdraget er komplekst og involverer mange aktører, derfor har vi funnet det hensiktsmessig å dele det i 3 deloppdrag. Deloppdrag 1 omhandler komplettheten i innrapporteringen fra helseforetakene til Helfo, aktivitetsrapportering fra fristbruddlevereandørene, og årsaker til at fristbrudd ikke varsles til Helfo.

I deloppdrag 2 foretas en gjennomgang av formidlingsprosessen i Helfo og avtaleverket, og det gis forslag til forbedringspunkter. Deloppdraget inkluderer også en gjennomgang av anbudsprosessen og avtaleverket, i tillegg til oppfølging av fristbruddlevereandørene.

Videre, i deloppdrag 3, gis en vurdering av hvordan kostnadskontroll for helseforetakene kan oppnås. Dette deloppdraget omfatter også en analyse av behovet for en oppgjørsløsning og en mulig utforming av en slik løsning.