Historisk arkiv

Habilitering og rehabilitering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt fram Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 i St. prp. nr. 1 (2007-2008). Det overordnede målet er å styrke habilitering og rehabilitering i helse- og omsorgstjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt fram Nasjonal strategi for habilitering og  rehabilitering 2008-2011 i St. prp. nr. 1 (2007-2008). Det overordnede målet er å styrke habilitering og rehabilitering i helse- og omsorgstjenesten.

Rehabiliteringstjenester gis både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. En vesentlig del av den helhetlige rehabiliteringen skjer i kommunene, eventuelt med veiledning fra spesialisthelsetjenesten.

Tilbud flere steder på sykehus
Innenfor spesialisthelsetjenestene gis tilbud om rehabilitering i sykehus, både i avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering og i andre avdelinger, for eksempel i revmatologiske avdelinger og nevrologiske avdelinger. Tilbud gis ved avdelingsopphold, polikliniske tjenester, tjenester fra rehabiliteringsteam med mer.

Tilbud i private institusjoner
Det gis også tilbud ved private opptreningsinstitusjoner og  rehabiliteringsinstitusjoner. Disse institusjonene har tilbud som dels er rettet mot enkelte pasientgrupper, og dels mer generelle opptreningstilbud. Tjenestetilbudet i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner er en del av det helhetlige tjenestetilbudet i regionen som de regionale helseforetakene har inngått avtale med disse institusjonene om.

Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om habilitering og rehabilitering gjelder habiliterings- og rehabiliteringstjenester etter både kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. Det regionale helseforetaket skal sørge for at det tilbys og ytes nødvendig habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon. Det skal finnes en koordinerende enhet  som skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen. Enheten skal også ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i kommunehelsetjenesten.