Utvalg om overgrep begått av helsepersonell

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte 4. juni 2021 et utvalg som undersøkte saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020. Utvalget ble ledet av førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

Utvalget ble nedsatt i kjølvannet av VGs saker om psykolog Sverre Varhaug. Utvalget gjennomgikk og vurderte behandlingen av saker hos fylkesmennene (nå statsforvalterne), Statens helsetilsyn og Statens helsepersonellnemnd som gjelder overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020. Utvalget skulle peke på eventuell svikt, og undersøke om det er fellestrekk i sakene som kan indikere systemsvikt. De skulle også se på om det er læringspunkter i Varhaug-saken.

Utvalget leverte sin rapport til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. mai 2022

Utvalgsleder:

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

Medlemmer:  

  • Anne Kjersti Befring, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
  • Karsten Hytten, privatpraktiserende psykiater og tidligere nestleder i Legeforeningens råd for legeetikk 
  • Landsleder Jill Arild, Mental Helse Norge
  • Mette Ekenes Garmannslund, privatpraktiserende psykolog og nestleder i Psykologforeningens fagetiske råd