Utvalg om overgrep begått av helsepersonell

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte 4. juni 2021 et utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020. Utvalget ledes av førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

Utvalget er nedsatt i kjølvannet av VGs saker om psykolog Sverre Varhaug. Utvalget skal gjennomgå og vurdere behandlingen av saker hos fylkesmennene (nå statsforvalterne), Statens helsetilsyn og Statens helsepersonellnemnd som gjelder overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020. Utvalget skal peke på eventuell svikt, og undersøke om det er fellestrekk i sakene som kan indikere systemsvikt. De skal også se på om det er læringspunkter i Varhaug-saken.

Utvalget skal avgi sin rapport innen 1. april 2022. 

Les utvalgets mandat

Utvalgsleder:

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

Medlemmer:  

  • Anne Kjersti Befring, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
  • Karsten Hytten, privatpraktiserende psykiater og tidligere nestleder i Legeforeningens råd for legeetikk 
  • Landsleder Jill Arild, Mental Helse Norge
  • Mette Ekenes Garmannslund, privatpraktiserende psykolog og nestleder i Psykologforeningens fagetiske råd