Ekspertutvalg for gjennomgang av allmennlegetjenesten

Regjeringen har nedsatt et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen slik at alle får en fastlege å gå til og gjøre den bærekraftig over tid.

Ekspertutvalget skal gi regjeringen konkrete forslag til både organisering og finansiering av fastlegeordningen. I tillegg skal utvalget vurdere om det er oppgaver som kan løses av annet personell under ledelse av fastlegen, eller om det er oppgaver som kan flyttes ut av ordningen. Endringer i kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og endringer i utdanningsløpet for spesialisering skal også vurderes, i tillegg til endringer i legevakt for å redusere vaktbelastningen.

Ekspertutvalget skal levere første rapport med foreløpige vurderinger og anbefalinger innen 1. desember 2022. Rapport med endelige vurderinger og anbefalinger skal leveres innen 15. april 2023. Regjeringen tar med seg de innspillene de får fra ekspertgruppen inn mot statsbudsjettet for 2024.

Helsedirektoratet skal være sekretariat for utvalget. Deres referansegruppe for allmennlegetjenesten skal involveres i arbeidet og sikre bred involvering fra viktige yrkesgrupper og pasientorganisasjoner. Partene vil følge arbeidet tett gjennom regelmessige møter i trepartssamarbeidet.

Medlemmer av utvalget:

  • Kjetil Telle (leder). Fagdirektør for helse­tjene­steforskning ved Folkehelse­instituttet (FHI). 
  • Birgit Abelsen. Forsker ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin. 
  • Lilly Ann Elvestad. Generalsekretær i FFO
  • Nina Tangnæs Grønvold. Kommunedirektør i Fredrikstad.
  • Tor Iversen. Professor i helseøkonomi ved UiO.
  • Kaveh Rashidi. ALIS-lege og jobber som fastlege i Oslo
  • Torstein Sakshaug. Spesialist i allmennmedisin, fastlege i Trondheim