Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fastlegeordningen

Alle som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos en fastlege. Vi har god legedekning med færre innbyggere per fastlege enn mange andre land. Statistikken viser at kommunene har lykkes med å rekruttere flere fastleger enn befolkningsveksten tilsier, men arbeidsoppgavene har blitt flere for legene.

Det er kommunene som har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til de som oppholder seg i kommunen, og fastlegeordningen inngår i dette ansvaret.

Fastlegeordningen ble innført i 2001.

Antallet fastlegeavtaler er ikke regulert ved lov eller av sentrale myndigheter. Den enkelte kommune må ansette personell eller inngå det antall driftsavtaler som er nødvendig.

Rekruttering av fastleger

Noen steder har det blitt mer krevende å rekruttere fastleger. Det er flere årsaker. Demografisk, teknologisk og medisinsk utvikling, sammen med økte forventinger til hva helse- og omsorgstjenestene skal tilby, har økt arbeidsmengden for den enkelte fastlegen. Samhandlingsreformen og håndteringen av utskrivningsklare pasienter har gitt kommunene et større pasientansvar, og er et eksempel på hva som gir økt arbeidspress for fastlegene.

Helse- og omsorgsdepartementet har derfor bedt Helsedirektoratet kartlegge hvilke oppgaver fastlegene bruker tid på. Når kartleggingen er klar, vil departementet ta en diskusjon om hva fastlegene skal prioritere.

Departementet har i tillegg satt ned et utvalg som skal se på de totale prioriteringene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette utvalget vil også se på fastlegene og deres rolle. I tillegg har regjeringen gjeninnført en tilskuddsordning som gjør det mulig for kommuner å søke om midler til rekruttering av fastleger.

Nye arbeidsmetoder - primærhelseteam

For regjeringen er det viktig å videreutvikle fastlegeordningen slik at den kan møte fremtidens behov for medisinsk kompetanse i kommunen, større faglig bredde i tjenesten, flere innbyggere med både kroniske sykdommer og store sammensatte behov.

Det vil kreve mer teamarbeid og bedre bruk av legeressursene.

Et av tiltakene er utprøving av primærhelseteam. Regjeringen varslet dette i primærhelsetjenestemeldingen og de første pilotene vil starte i 2018. I slike team kan fastlegen arbeide sammen med sykepleiere og helsesekretærer. Sykepleierne vil for eksempel kunne følge opp pasienter med langvarige helseplager.

På nettsiden helsenorge.no ligger det mer informasjon om fastlegeordningen

Til toppen