Fastlegeordningen

Kommunen er ansvarlig for å tilby en fastlegeordning og alle som er bosatt i en norsk kommune har rett til å stå på liste hos en fastlege.

Fastlegeoppgavene er i hovedsak ivaretatt av selvstendig næringsdrivende leger med avtale med kommunen. Per 30. september 2014 var, ifølge tall fra HELFO, 95,4 prosent av fastlegene privatpraktiserende, mens de resterende 4,6 prosent var ansatt i kommunen.

Kommunens ansvar

Kommunen har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen, herunder tilby en fastlegeordning. Kommunen inngår individuelle fastlegeavtaler med allmennleger. Antallet fastlegeavtaler som kommunen kan inngå, er ikke regulert ved lov eller av sentrale myndigheter.

Den enkelte kommune må ansette personell eller inngå det antall driftsavtaler som er nødvendig for å gi et faglig forsvarlig tilbud.

Kommunens styring av fastlegetjenesten foregår i hovedsak gjennom inngåelse og oppfølging av individuelle fastlegeavtaler med legene og gjennom drøfting av aktuelle spørsmål i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU). Kommunen må samtidig sikre nok legeressurser til andre allmennlegeoppgaver det er behov for at fastlegene ivaretar.

Valg av fastlege

De som er bosatt i en norsk kommune har rett til å stå på en liste hos en fastlege, og kan velge blant alle fastleger med ledige plasser på sin fastlegeliste.

På nettsiden helsenorge.no ligger det mer informasjon om fastlegeordningen