Fastlegeordningen

Fastlegen er ofte det første møtet brukere har med helsetjenesten. Fastlegeordningen ble innført i 2001 og ga alle som er bosatt i en norsk kommune rett til å ha en fastlege.

Siden innføringen har det skjedd endringer i samfunnet, befolkningen, og i den øvrige helse- og omsorgstjenesten, som igjen har gitt utfordringer i fastlegeordningen. Å styrke og stabilisere fastlegeordningen slik at alle som ønsker det får tilbud om en fast lege er en av regjeringens viktigste prioriteringer.

Kommunenes ansvar

Kommunene har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til dem som oppholder seg i kommunen. Fastlegeordningen inngår i dette ansvaret.

Antallet fastlegeavtaler er ikke regulert ved lov eller av sentrale myndigheter. Den enkelte kommune må inngå avtaler med fastleger, enten som fastlønte leger eller som næringsdrivende, for å sikre sine innbyggere forsvarlig helsehjelp.

Nå rapporterer stadig flere kommuner at det er vanskelig å rekruttere til fastlegeordningen.

Hurtigarbeidende ekspertutvalg

I mai 2020 lanserte Regjeringen Solberg II en handlingsplan for allmennlege­tjenesten 2020-2024. Handlingsplanen har mange gode tiltak, men har så langt ikke hatt tilstrekkelig effekt. Regjeringen satte derfor i august 2022 ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal foreslå tiltak fra 2024 og framover. Det er behov for tydelige, strukturelle grep som ruster opp allmennlegetjenesten på både kort og lang sikt.

Ekspertutvalget skal utrede hvordan fast­legeordningen kan gjøres mer bærekraftig. De samlede ressursene i helse- og omsorgstjenesten må brukes best mulig, og kapasiteten i fastlegeordningen må opp.

Det kan for eksempel gjøres gjennom å rekruttere flere leger, gjennom å tilrettelegge for flere profesjoner og mer samarbeid ved allmennlegekontorene og ved digitalisering.

Ulike tiltak vurderes

Utvalget skal også utrede forhold knyttet til organisering og finansiering, blant annet takster som legger til rette for flerfaglige praksiser og vurdere alternative tiltak for å legge til rette for økt arbeidsdeling og samarbeid i fastlege­ordningen.

Videre skal utvalget utrede endringer i legevakt slik at fastleger får redusert arbeidstid i legevakt, sikre en god legevakttjeneste i hele landet, og se på endringer i kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgs­tjenesten.

Utvalget leverte foreløpige anbefalinger 1. desember 2022 (PDF) og leverer endelige anbefalinger 15. april 2023.

Ingen utsettelse

Ekspertutvalget innebærer ikke at regjeringen utsetter å handle. Det er allerede satt i gang flere viktige tiltak. Regjeringen har i 2022 styrket tilskuddet til allmenn­leger i spesialisering (ALIS) og gjort ordningen landsdekkende.

Regjeringen har i 2022 også etablert et legevakttilskudd for kommuner med de største rekrutteringsutfordringene.

Samtidig følges tiltakene i handlingsplanen fra 2020 opp. Det jobbes med å redusere fastlegenes arbeidsoppgaver med attester og erklæringer og med å legge til rette for bruk av hensiktsmessige digitale verktøy.