Fastlegeordningen

Fastlegen er ofte det første møtet brukere har med helsetjenesten. Fastlegeordningen ble innført i 2001 og ga alle som er bosatt i en norsk kommune rett til å ha en fastlege. I Norge har vi god legedekning med færre innbyggere per fastlege enn mange andre land.

Det er kommunene som har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til dem som oppholder seg i kommunen, og fastlegeordningen inngår i dette ansvaret. Antallet fastlegeavtaler er ikke regulert ved lov eller av sentrale myndigheter. Den enkelte kommune må ansette personell eller inngå det antall driftsavtaler som er nødvendig.

Fastlegeordningen er en godt likt tjeneste, men har også sine utfordringer. I mai 2020 lanserte Regjeringen Solberg II en handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Handlingsplanen er en forpliktende opptrappingsplan, som har som mål å ruste opp allmennlegetjenesten for fremtiden ved å sikre rekruttering, styrke kvalitet og legge til rette for en teambasert tjeneste. Dette gjøres gjennom 17 tiltak, fordelt på tre målområder:

  • En trygg og sikker karrierevei
  • God kvalitet til alle
  • Fremtiden er teambasert

Flere tiltak rettet mot rekruttering til og stabilisering av fastlegeordningen

I noen kommuner har det blitt mer krevende å rekruttere fastleger. Det er det flere årsaker til. Demografisk, teknologisk og medisinsk utvikling, sammen med høyere forventinger til hva helse- og omsorgstjenestene skal tilby, har økt arbeidsmengden for den enkelte fastlege. Samhandlingsreformen og håndteringen av utskrivningsklare pasienter har gitt kommunene flere oppgaver. Økt arbeidspress for fastlegene utgjør et hinder for rekruttering.

Det er imidlertid også andre faktorer som bidrar til at nyutdannede leger velger bort fastlegeyrket. Å bygge opp en fastlegepraksis kan innebære økonomisk risiko for nyutdannede leger. Mens driftskostnadene løper fra første dag, kan det ta lengre tid å opparbeide seg en pasientliste. Mange nyutdannede leger savner også et fagmiljø og tettere oppfølging i spesialiseringsløpet. Flere av tiltakene i handlingsplanen tar sikte på å redusere disse hindrene. Økt basistilskudd (inkludert grunntilskudd) skal gi mer økonomisk trygghet i etableringsfasen, mens tettere oppfølging og veiledning skal støtte leger i spesialisering og stimulere til sterkere fagmiljø i allmennlegetjenesten. Sammen med andre tiltak i handlingsplanen skal disse tiltakene sørge for at fastlegeyrket er en trygg og sikker karrierevei, som flere nyutdannede leger velger og etablerte leger ønsker å fortsette i.

Kvalitet til alle gjennom systematisk kvalitetsforbedring- og pasientsikkerhetsarbeid

Sentralt i handlingsplanen for allmennlegetjenesten er målet om god kvalitet til alle. En forutsetning for kvalitetsforbedringsarbeid er kunnskap, og i dagens allmennlegetjeneste er det behov for mer. Helsedirektoratet skal derfor vurdere hvordan man kan utforme et system for systematisk kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid, som har som formål å heve kvaliteten på tjenestene med utgangspunkt i blant annet kvalitetsindikatorer og pasientsikkerhetsdata. God kvalitet vil gagne alle – både legene i deres kvalitetsforbedringsarbeid i egen praksis, og kommunene som får mer kunnskap og innsikt i kvaliteten på tjenestene. God kvalitet er også viktig for brukerne. Innhenting av data som reflekterer brukernes opplevelser og erfaringer med allmennlegetjenestene vil gi verdifull informasjon og være et viktig innspill i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Primærhelseteam åpner for nye arbeidsmåter og tjenester bedre tilpasset brukernes behov

For regjeringen er det viktig å videreutvikle fastlegeordningen slik at den kan møte fremtidens behov for medisinsk kompetanse i kommunen, større faglig bredde i tjenesten, flere innbyggere med både kroniske sykdommer og store sammensatte behov.

Det vil kreve mer teamarbeid og bedre bruk av legeressursene.

Et av tiltakene er utprøving av primærhelseteam. Regjeringen varslet dette i primærhelsetjenestemeldingen og de første pilotene startet i 2018. I slike team arbeider fastlegen sammen med sykepleiere og helsesekretærer. Sykepleierne følger for eksempel opp pasienter med langvarige helseplager. Sluttrapport fra pilot med primærhelseteam vil foreligge i 2021. Sammen med andre erfaringer og innspill vil piloten bidra med innsikt i hvordan allmennlegetjenesten i større grad kan gjøres teamorganisert i fremtiden.

På nettsiden helsenorge.no ligger det mer informasjon om fastlegeordningen.