Ekspertutvalg skal gjennomgå fastlegeordningen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen nedsetter et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen slik at alle får en fastlege å gå til og gjøre den bærekraftig over tid.

–Vi jobber på høygir med løsninger for fastlegeordningen og tar krisen på største alvor. I vår felles helsetjeneste er fastlegeordningen grunnmuren. Allerede i statsbudsjettet for 2023 skal vi ta grep som skal bidra til at alle skal kunne ha en fastlege å gå til, og at yrket igjen blir attraktivt for fagfolkene våre. Samtidig er det behov for å vurdere nærmere hvordan ordningen kan gjøres bærekraftig fremover, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Må tenke nytt

Utfordringene i fastlegeordningen har økt over tid. Situasjonen er nå at unge leger ikke søker seg til ordningen, at fastlegene har høy arbeidsbelastning, og at stadig flere kommuner opplever rekrutteringsutfordringer. Regjeringen kommer med grep allerede i 2023, men de store utfordringene løses ikke på ett år og i ett statsbudsjett. Regjeringen har derfor besluttet å nedsette et ekspertutvalg for å få best mulig kunnskap om hvilke tiltak som på litt lengre sikt vil treffe målrettet og løse utfordringene.

Ekspertutvalget skal gi regjeringen konkrete forslag til både organisering og finansiering av fastlegeordningen. I tillegg skal utvalget vurdere om det er oppgaver som kan løses av annet personell under ledelse av fastlegen, eller om det er oppgaver som kan flyttes ut av ordningen. Endringer i kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og endringer i utdanningsløpet for spesialisering skal også vurderes, i tillegg til endringer i legevakt for å redusere vaktbelastningen.

–De siste tallene viser at det nå er mer enn 175 000 innbyggere som står uten fastlege. Det går særlig utover de mest sårbare pasientene og kan forsterke todelingen i helsetjenesten. Denne utviklingen må snus. Nåværende handlingsplan har flere gode tiltak, men de har ikke hatt ønsket effekt. Da må vi tenke nytt, og vi må ta nye grep. Vi kan ikke fortsette i samme spor og håpe situasjonen løser seg over tid, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Bred involvering

Ekspertutvalget skal levere første rapport med foreløpige vurderinger og anbefalinger innen 1. desember 2022. Rapport med endelige vurderinger og anbefalinger skal leveres innen 15. april 2023. Regjeringen tar med seg de innspillene de får fra ekspertgruppen inn mot statsbudsjettet for 2024.

–Jeg er veldig glad for at fagdirektør for helsetjenesteforskning ved FHI, Kjetil Telle, skal lede ekspertutvalget. Det er satt sammen av medlemmer som vet hvor skoen trykker og har relevant kunnskap om allmennlegetjenester, distriktsutfordringer, helseøkonomi og brukererfaringer, sier Kjerkol.

Helsedirektoratet skal være sekretariat for utvalget. Deres referansegruppe for allmennlegetjenesten skal involveres i arbeidet og sikre bred involvering fra viktige yrkesgrupper og pasientorganisasjoner. Partene vil følge arbeidet tett gjennom regelmessige møter i trepartssamarbeidet.