Utvalg om prioritering av folkehelsetiltak

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede og gi råd om prioritering av folkehelsetiltak. Opprettelsen av utvalget er en oppfølging av Folkehelsemeldinga, som ble lagt frem i fjor. Tidligere ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (bildet), skal lede utvalget.

1. Bakgrunn

Regjeringen har i Meld St 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar varslet at det vil bli satt ned et offentlig utvalg som skal utrede og gi råd om prioritering av og mellom folkehelsetiltak. Sykdom og for-tidlig død har store kostnader for samfunnet, og det er behov for å styrke beslutningsgrunnlaget for folkehelsetiltak slik at ressursene benyttes på en mest mulig effektiv måte. Det brede tverrsektorielle folkehelsearbeidet er fundamentet i en helhetlig helse- og omsorgspolitikk og bedre prioritering av folkehelsetiltak vil kunne bidra til å redusere behovet for helse- og omsorgstjenester og helsepersonell. 

Det er behov for å utvikle en mer prinsipiell tenkning og mer systematisk vurdering av folkehelsestiltak, og mer transparente beslutningsprosesser ved vurdering av folkehelsetiltak. I Norge er det lang tradisjon for å arbeide systematisk med prioriteringsspørsmål i helsetjenesten og flere offentlige utredninger har vurdert verdigrunnlag og prinsipper for prioritering av helsehjelp. Det inkluderer også prinsipper for prioritering av forebyggede tiltak i helse- og omsorgstjenesten som er rettet mot definerte pasientgrupper og enkeltpersoner. Vi mangler imidlertid utredninger som har vurdert prioriteringsprinsipper for folkehelsetiltak der målgruppen er hele eller deler av befolkningen.

2. Utvalgets hovedoppgaver

Utvalgets hovedoppgaver vil være å:

 • Klargjøre verdigrunnlaget for avveininger i folkehelsearbeidet: Klargjøre hvordan verdigrunnlaget skal brukes i vurderinger av folkehelsetiltak. Det vises blant annet til omtale i folkehelsemeldingen.
 • Klargjøre kunnskapsgrunnlaget for prioritering: Foreslå en standard for hva som kan anses som tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, foreslå tiltak for å øke kunnskapsutviklingen om effekten av tiltak, og forslå tiltak for at tilgjengelig kunnskap tas i bruk.
 • Behandle folkehelsetiltak enhetlig på tvers av sektorer: Gjøre en analyse av dagens beslutningsprosesser, prioriteringer, vurderinger og barrierer for implementering i ulike sektorer. Utrede og foreslå tiltak som kan bidra til mest mulig enhetlig behandling.

3. Sammensetning av utvalget

Det er lagt vekt på at utvalget skal ha en sammensetning som dekker politisk forståelse, erfaring fra kommune- og fylkesnivå, kompetanse om prioriteringsmetodikk og etiske problemstillinger, god kjennskap til kunnskapssystemet, erfaring fra folkehelsearbeid og kunnskap om nasjonal folkehelsepolitikk. Utvalgsleder har bred politisk erfaring (tidligere ordfører i Kristiansand), ledererfaring fra idrett og universitet, er utdannet teolog og har hovedfag fra idrettshøgskolen.

I tillegg ivaretar sammensetning av utvalget krav til kjønnsbalanse og geografisk spredning. Kjønnsfordelingen i utvalget er i samsvar med reglene i likestillings- og diskrimineringsloven (lov 16. juni 2017 nr. 51). Utvalget har ett medlem med minoritetsbakgrunn.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Utvalgets utredning skal følge kravene i utredningsinstruksen, herunder vurdere økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene. Det vises i denne sammenheng Utvalgsarbeid i staten. En veileder for ledere, medlemmer og sekretærer i statlige utredningsutvalg, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Utvalget skal ledes av Jan Oddvar Skisland, som har vært ordfører i Kristiansand i to perioder.

Utvalgets mandat

Innledning

I Meld St 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar er det varslet at regjeringen vil nedsette et offentlig utvalg som skal utrede og gi råd om prioritering av og mellom folkehelsetiltak.

I Norge er det lang tradisjon for å arbeide systematisk med prioriteringsspørsmål i helsetjenesten. Flere offentlige utredninger har vurdert verdigrunnlag og prinsipper for prioritering av helsehjelp. Utredningene har primært omhandlet prioriteringer i spesialisthelsetjenesten og refusjoner av legemidler over folketrygden, mens Blankholmutvalget utredet og vurderte prioriteringsprinsipp for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for tannhelsetjenesten. Utredningene lå til grunn for Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering og Meld. St. 38 (2020–2021) Nytte, ressurs og alvorlighet – Prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

I Meld. St. 38 (2020-2021) om prioritering i helse- og omsorgstjenesten og i stortings-behandlingen av denne ble prioritering av forebyggende tiltak i helse- og omsorgstjenestene diskutert. I kapittel 10.3 i denne meldingen gjøres det et eksplisitt skille mellom forebyggende tiltak som blir gjennomført i den kommunale helse- og omsorgstjenesten rettet mot definerte pasientgrupper eller enkeltpersoner, og kommunenes forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot hele eller deler av befolkningen. I meldingen blir det konkludert med at prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet kommer til anvendelse for tiltak i den første kategorien, men ikke på samme måte i den andre. Dette skillet er i tråd med drøftingene av forholdet mellom forebygging og prioritering i Meld. St. 34 (2015-2016). Denne stortingsmeldingen varslet samtidig at det skulle vurderes hvordan man kunne utvikle metodikken for å prioritere mellom ulike folkehelsetiltak videre, og et behov for å avklare hva som skal være styrende ved valg av folkehelsetiltak og forebyggende og helsefremmende arbeid der målgruppen er befolkningen.

Det vises ellers generelt til Folkehelsemeldingen og omtalen i kapittel 9.2.

Utvalget skal utrede tre problemstillinger:

1. Verdigrunnlag og verdivurderinger

Utvalget skal utrede og klargjøre verdigrunnlag for folkehelsearbeidet. Utvalget skal klargjøre hvordan verdigrunnlaget skal brukes i vurderinger av folkehelsetiltak. Det vises blant annet til omtale i folkehelsemeldingen.

Det legges til grunn at prioritering av folkehelsetiltak gjøres med utgangspunkt i et samfunnsperspektiv, og for statlige tiltak innenfor rammen av utredningsinstruksen. Utredningsarbeidet skal ikke vurdere individ- og grupperettede forebyggende tiltak innenfor helse- og omsorgstjenestene. Utvalget skal klargjøre prinsipielle spørsmål ved vurdering av folkehelsetiltak slik at disse blir utredet og anvendt bedre og mer enhetlig, samt at

verdivurderinger er åpne og transparente i beslutningsprosesser. Forslagene skal både passe for prioritering på statlig nivå og for prioritering i kommuner og fylkeskommuner.

Utvalget bes om selv å operasjonalisere og avgrense begrepet folkehelsetiltak. Det vises generelt til folkehelseloven §7.

2. Klargjøre kunnskapsgrunnlag for prioritering

Utvalget skal foreslå en standard for hva som kan anses som tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for folkehelsetiltak. Utvalget skal også foreslå tiltak for å øke kunnskapsutviklingen om effekten av folkehelsetiltak og tiltak for at kunnskap tas i bruk.

3. Behandle folkehelsetiltak enhetlig på tvers av sektorer

Utvalget skal gjøre en analyse av beslutningsprosessene i dag, hvordan folkehelsetiltak prioriteres i ulike sektorer og hva som er barrierene for en enhetlig vurdering av folkehelsetiltak og god implementering. Målet er bedre beslutningsprosesser med vurdering og prioritering av alternative tiltak uavhengig av samfunnssektor. Utvalget skal utrede og foreslå tiltak som kan bidra til at folkehelsetiltak behandles mest mulig enhetlig på tvers av sektorer.

Rammer for utredningen

Utredningen skal forholde seg til tidligere utredninger om prioritering i helse- og omsorgs-tjenesten. Det vises ellers til arbeidet med ny prioriteringsmelding, der spørsmål knyttet til perspektiv og åpenhet i beslutningsprosesser i helse- og omsorgstjenesten behandles.

Utredningsarbeidet må ses i sammenheng med temaveileder til utredningsinstruksen om virkninger på helse og livskvalitet i utredninger. Videre pågår det et utredningsarbeid om verdsetting av helse og livskvalitet i samfunnsøkonomiske analyser.

Utvalget skal avgi sin innstilling i form av en offentlig utredning (NOU). Utvalget skal følge utredningsinstruksen og veileder for utvalgsarbeid i staten. Innstillingen skal leveres Helse- og omsorgsdepartementet.

Utvalget skal innhente synspunkter fra relevante aktører som del av sitt arbeid, og utveksle erfaringer med aktuelle miljøer nasjonalt og internasjonalt. Utredningsarbeidet skal bygge på norsk, nordisk og internasjonal kompetanse innen prioritering av folkehelsetiltak.

Utvalget skal selv vurdere behovet for å engasjere ytterligere ekspertise i arbeidet. Eventuelle rapporter utvalget bestiller som del av sitt arbeid skal være offentlig tilgjengelige for allmennheten.

Utvalget skal ta opp spørsmål om tolking eller avgrensing av mandatet med Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet stiller et sekretariat til disposisjon for utvalget.

Utvalget skal levere rapporten innen 1. september 2025 som en del av grunnlaget for ny folkehelsemelding våren 2027. Videre skal utvalget levere en løypemelding til departementet med en drøfting og vurdering av verdigrunnlaget for prioritering innen 1. februar 2025.

Utvalgets medlemmer:

 • Jan Oddvar Skisland (leder), teolog og tidl. ordfører, Kristiansand
 • Anne Toril Eriksen Balto, avdelingsleder, Karasjok
 • Lene Øistesø Winger Conradi, ordfører, Asker
 • Ingrid Hjort, forsker, Oslo
 • Guro Steine Letting, fastlege, Fredrikstad
 • Hans Olav Melberg, professor, Tromsø
 • Trygve Ottersen, områdedirektør, Oslo
 • Jorun Slettli, kommuneoverlege, Elverum
 • Lars Fredrik Händler Svendsen, professor, Nordre Follo
 • Tone Poulsson Torgersen, fagsjef, Oslo
 • Jan Vaage, fylkeslege, Orkland
 • Simon Øverland, professor, Bergen