Nytt utvalg om prioritering av folkehelsetiltak

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede og gi råd om prioritering av folkehelsetiltak. Opprettelsen av utvalget er en oppfølging av Folkehelsemeldinga, som ble lagt frem i fjor.

– Vi trenger mer prinsipiell tenkning, mer systematisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget og bedre beslutningsprosesser for prioritering av folkehelsetiltak slik at ressursene blir benyttet på best mulig måte, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Forutsetning for velferdssamfunnet

Folkehelsemeldinga var den første stortingsmeldinga Helse- og omsorgsdepartementet la fram etter regjeringsskiftet. Vi prioriterer folkehelsearbeid og innsatsen mot sosiale helseforskjeller. God folkehelsepolitikk er viktig for den enkelte og en forutsetning for et bærekraftig velferdssamfunn.

– Sykdom og for tidlig død har store kostnader for samfunnet. Bedre prioritering av folkehelsetiltak vil kunne bidra til å redusere behovet for helsepersonell slik at vi unngår at helsetjenestene våre blir overbelastet. Slik forbereder vi vår felles helsetjeneste for fremtiden, sier Vestre.

Gir bedre grunnlag for prioritering

Norge har lang tradisjon for å arbeide systematisk med prioriteringsspørsmål i helsetjenesten, men ikke det samme grunnlaget for prioritering av folkehelsetiltak som er rettet mot hele eller deler av befolkningen.

Utvalget skal utrede og klargjøre verdigrunnlaget for folkehelsearbeidet, klargjøre kunnskapsgrunnlaget for prioritering og foreslå tiltak som kan bidra til at folkehelsetiltak behandles mest mulig enhetlig på tvers av sektorer.

Utvalget skal ledes av Jan Oddvar Skisland, som har vært ordfører i Kristiansand i to perioder.

Utvalgets medlemmer

 • Jan Oddvar Skisland, teolog og tidl. ordfører, Kristiansand
 • Anne Toril Eriksen Balto, avdelingsleder, Karasjok
 • Lene Øistesø Winger Conradi, ordfører, Asker
 • Ingrid Hjort, forsker, Oslo
 • Guro Steine Letting, fastlege, Fredrikstad
 • Hans Olav Melberg, professor, Tromsø
 • Trygve Ottersen, områdedirektør, Oslo
 • Jorun Slettli, kommuneoverlege, Elverum
 • Lars Fredrik Händler Svendsen, professor, Nordre Follo
 • Tone Poulsson Torgersen, fagsjef, Oslo
 • Jan Vaage, fylkeslege, Orkland
 • Simon Øverland, professor, Bergen