Utvalgsarbeid i staten

Det er en rekke problemstillinger av faglig og praktisk karakter knyttet til arbeidet i utvalg. Denne veilederen gir råd og tips for å gjøre utvalgsarbeidet så målrettet og effektivt som mulig.

Målgruppen for veilederen er ledere, medlemmer og sekretærer i utredningsutvalg. I tillegg inneholder den råd til departementer som skal nedsette, eller vurderer å nedsette, offentlige utvalg.

Veilederen konsentrerer seg om statlige utvalg med ekstern deltakelse og omhandler utvalg av tidsbegrenset karakter og utvalg som skal avgi en rapport.

Veilederen fra 2019 erstatter tidligere veileder på området som ble utgitt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2007, og to veiledere utgitt av Justis- og beredskapsdepartementet i 2006, Rettleiar i leiing av utvalsarbeid og Rettleiar for utvalgssekretærer, som omhandler lovutvalg.

Veilederen ble oppdatert per 1. september 2021. Det fjerde avsnittet på side 16 lyder nå: "Ved sammensetning av utvalget er det også viktig å tilstrebe bred demografisk representasjon og deltakelse fra hele landet."