Meld. St. 38 (2020–2021)

Nytte, ressurs og alvorlighet — Prioritering i helse- og omsorgstjenesten

I meldingen fremmer regjeringen forslag til prinsipper for prioritering som skal gjelde gjennomgående i hele helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen foreslår tre prioriteringskriterier; nytte, ressurs og alvorlighet. Kriteriene er i hovedsak en videreutvikling av kriteriene som i dag gjelder for spesialisthelsetjenesten og for legemidler finansiert over folketrygden, men i tråd med Blankholm-utvalgets forslag, tilføyes mestring for nytte- og alvorlighetskriteriene. I meldingen skisseres det hvordan forslag til prinsipper for prioritering bør følges opp gjennom ulike virkemidler.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget