Meld. St. 34 (2015–2016)

Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering

I meldingen fremmer regjeringen forslag til prinsipper for prioritering som vil bidra til rettferdig tilgang til helsetjenester og gi legitimitet til vanskelige beslutninger helsepersonell tar hver dag. Et viktig perspektiv i meldingen er å beskrive forholdet mellom verdigrunnlaget i helsetjenesten, prinsipper og virkemidler for prioritering. I meldingen foreslår regjeringen tre prioriteringskriterier; nytte, ressurs og alvorlighet. De er i hovedsak en videreutvikling av dagens kriterier, og i tråd med forslagene fra Norheimutvalget og Magnussengruppen, som fikk bred tilslutning i høringsrunden. I tillegg drøftes andre foreslåtte kriterier, systemer for veiing av kriterier og kostnadsgrenser. I sum utgjør disse forslagene prinsipper for prioritering som skal gjelde i helsetjenesten. I meldingen skisseres det hvordan forslag til prinsipper for prioritering bør følges opp gjennom ulike virkemidler, herunder faglig beslutningsstøtteverktøy og regelverk. Systemene for finansiering og vurdering av legemidler i den offentlige helsetjenesten drøftes, og det foreslås forslag til tilpasninger i disse. Prinsipper for egenbetaling for pasienter drøftes også.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget