Utdanningsplan i samfunnsmedisin – Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet er registrert som utdanningsvirksomhet i legespesialiteten samfunnsmedisin fra 26.06.2020 (vedtaksdato 28.05.2021).

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten

Helse- og omsorgsdepartementet har ni avdelinger:

  • Administrasjonsavdelingen
  • Budsjett- og økonomiavdelingen
  • E-helseavdelingen
  • Eieravdelingen
  • Folkehelseavdelingen
  • Helserettsavdelingen
  • Kommunetjenesteavdelingen
  • Spesialisthelsetjenesteavdelingen
  • Kommunikasjonsenheten

Helse- omsorgsdepartementet skal legge til rette for at utdanningen leger i spesialisering i samfunnsmedisin skjer innen faglig forsvarlige rammer, og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømming av utdanningsløpet. Det inkluderer å legge til rette for helhetlige utdanningsløp med læringsaktiviteter slik at alle læringsmålene oppnås.

Administrasjonsavdelingen har ansvar for fellesoppgaver og koordinering i departementet, og har ansvar for de generelle rammene rundt spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.

Linjeleder, vanligvis en avdelingsdirektør, vil ha personalansvar for den enkelte lege i spesialisering, og vil være utdanningsansvarlig. Linjeleder vil legge til rette for at legen i spesialisering kan gjennomføre alle relevante kurs og delta i gruppeveiledning. I tillegg skal legen ha regelmessig individuell veiledning av spesialist i samfunnsmedisin.

Veilederen kan tilhøre en annen avdeling i departementet enn hvor legen i spesialisering er ansatt. Linjeleder har ansvar for godkjenning av læringsmål. Linjeleder følger opp godkjenning av læringsmål, og vil ved behov innhente anbefalinger og supplerende opplysninger fra supervisør og veileder. Det vil bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Utdanningsløp – læringsarena

Det stilles krav om fire års samfunnsmedisinsk tjeneste, samt ett års klinisk tjeneste, til sammen minimum fem år, i tillegg til LIS1. Klinisk tjeneste utføres som ett års tjeneste i allmennmedisin, ved klinisk sykehusavdeling eller poliklinikk.

Arbeidet i departementet består av variert saksbehandling innen helseforvaltning som bl.a. omfatter befatning med lovverk og retningslinjer/veiledere, kunnskapsformidling, kvalitetsarbeid og tilsyn, budsjett og helseøkonomi, analyse og fortolkning av data, prosjektarbeid, internasjonal helse, helseberedskap og kunnskapsbasert praksis.

Alle læringsmål med unntak av læringsmål i klinisk tjeneste kan oppnås innen egen virksomhet. Læringsmål vil bli oppnådd gjennom ulike læringsaktiviteter som kurs, e-læringskurs, gruppeveiledning, individuell veiledning, prosjektoppgave, arbeid i prosjekter og arbeidsgrupper, seminarer, presentasjoner og utredningsarbeid. 

Om noen læringsmål ikke kan oppnås i egen avdeling, vil det legges til rette for hospitering i andre relevante avdelinger.

Leger som ansettes er normalt erfarne leger med betydelig klinisk erfaring fra den kommunale helse- og omsorgshelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten. Læringsmål SAM-044 klinisk arbeid etter LIS1 i enten spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten vil derfor som regel være oppnådd allerede før oppstart.

Hvis det skulle bli en aktuell problemstilling, vil departementet legge til rette for klinisk tjeneste ved en relevant utdanningsvirksomhet, og det er utarbeidet en avtale om samarbeid om utdanning av leger i spesialisering med Oslo universitetssykehus HF.

Det vil bli tilrettelagt for relevante kurs, som er anbefalte læringsaktiviteter, arrangert av Norsk samfunnsmedisinsk forening.

Legen skal få nødvendig veiledning og supervisjon gjennom spesialistforløpet. Det skal oppnevnes individuell veileder som skal være spesialist i samfunnsmedisin.

Individuell utdanningsplan

Lege i spesialisering skal ha en individuell utdanningsplan. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av legen i samarbeid med veileder. Planen skal godkjennes av leder.

Det er utarbeidet utdanningsplan for spesialiteten samfunnsmedisin basert på den anbefalte utdanningsplanen til Helsedirektoratet. Det er også utarbeidet utdanningsplan for felles kompetansemål.

Læringsaktivitetene og læringsmålene skal fortløpende dokumenteres og vurderes i Kompetanseportalen. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål blir vurdert og godkjent og at dette blir dokumentert i Kompetanseportalen.

Utdanningsplanen vil bli revidert ved behov.