Grunnutdanning

Grunnutdanningene innenfor helse- og sosialfagene tilbys ved universiteter, høyskoler og videregående skole.

Grunnutdanningene skal møte kompetansebehovene i helse- og omsorgstjenesten, begrunnet i faktorer som:

  • tjenestenes kompetansebehov
  • medisinsk og teknologisk utvikling
  • økonomiske, demografiske og internasjonale forhold
  • politiske prioriteringer

Universiteter og høyskoler har ansvar for å dimensjonere sine studietilbud i tråd med samfunnets behov, herunder grunnutdanninger i helse- og sosialfag. Helse- og omsorgsdepartementet har dialog med Kunnskapsdepartementet om behovet for utdanning av helsepersonell og ved behov for økning i utdanningskapasiteten. Dimensjonering av helse- og sosialfagene i videregående opplæring gjøres innenfor rammene til den enkelte fylkeskommune.

Kommunene og de regionale helseforetakene skal legge til rette for praksisplasser for elevene/lærlingene/studentene.

Nasjonale retningslinjer innen høyere utdanning i helse- og sosialfagene (RETHOS) definerer minimums sluttkompetanse for hver enkelt utdanning. Retningslinjene er en del av et styringssystem med mål om at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Retningslinjene er forskriftsfestet og skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.

Utdanningsdirektoratet er delegert myndighet til å utarbeide og fastsette læreplaner for den videregående opplæring.