Grunnutdanning

Grunnutdanningene innenfor helse- og sosialfagene tilbys ved universiteter, høgskoler og videregående skoler.

Grunnutdanningene skal møte kompetansebehovene i helse- og omsorgstjenesten, begrunnet i:

  • tjenestenes kompetansebehov
  • medisinsk og teknologisk utvikling
  • økonomiske, demografiske og internasjonale forhold, og
  • politiske prioriteringer

Dimensjonering i tråd med samfunnets behov

Universiteter og høgskoler har ansvar for å dimensjonere sine studietilbud i tråd med samfunnets behov, herunder grunnutdanninger i helse- og sosialfag. Helse- og omsorgsdepartementet har dialog med Kunnskapsdepartementet om behovet for utdanning av helsepersonell og ved behov for økning i utdanningskapasiteten.

Dimensjonering av helse- og sosialfagene i videregående opplæring gjøres innenfor rammene til den enkelte fylkeskommune. Kommunene og de regionale helseforetakene skal legge til rette for praksisplasser for elevene/lærlingene/studentene.

I tråd med tjenestenes kompetansebehov

Nasjonale retningslinjer innen høyere utdanning i helse- og sosialfagene (RETHOS) definerer minimumsluttkompetanse for hver enkelt utdanning.

Retningslinjene er en del av et styringssystem med mål om at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Retningslinjene er forskriftsfestet og skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.

Utdanningsdirektoratet er delegert myndighet til å utarbeide og fastsette læreplaner for den videregående opplæringen.