Regjeringen fastslår to akuttsykehus for Helgelandssykehuset

I foretaksmøte med Helse Nord har helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre fastslått at både Mo i Rana og Sandnessjøen skal være akuttsykehus, i tråd med Helse Nords styrevedtak 19. juni. Helseministeren la videre til grunn at det i samarbeid mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste legges til rette for gode helsetjenester også i Mosjøen og Brønnøysund og at Helgelandssykehusets ledelse skal ha tilstedeværelse ved alle lokasjoner, med hovedarbeidssted i Sandnessjøen. Dette er en helhetlig løsning som sikrer arbeidet med å videreutvikle gode og trygge helsetjenester for hele befolkningen på Helgeland.

– Det viktigste for meg er at befolkningen på Helgeland har et godt og fremtidsrettet helsetilbud. Jeg deler Helse Nords oppfatning om at strukturvedtaket for Helgelandssykehuset som ble fattet i 2020 er for detaljert for å sikre dette. En lavere detaljeringsgrad vil øke mulighetene for nødvendig omstilling og bidra positivt til at planen faktisk kan gjennomføres innen rimelig tid. Regjeringen står bak beslutningen om å ha to akuttsykehus på Helgeland, og ønsker å få realisert dette så raskt som mulig. Derfor har jeg i foretaksmøte gitt Helse Nord min tilslutning om å justere strukturvedtaket fra 2020. Med dette kommer også en klar forventning om at fremgang i arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

I foretaksmøtet ble det:

  • Besluttet at tjenestetilbudet i Helgelandsykehuset skal basere seg på en modell med ett sykehus, der lokasjonene Mo i Rana og Sandnessjøen er akuttsykehus. Dette innebærer akuttilbud innenfor generell indremedisin, generell kirurgi og fødsler ved begge sykehusene.
  • Lagt til grunn videreføring av fødeavdeling i både Sandnessjøen og Mo i Rana, i tråd med allerede etablerte føringer i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.
  • Lagt til grunn at det i samarbeid mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste legges til rette for gode helsetjenester også i Mosjøen og Brønnøysund.
  • Lagt til grunn at funksjonsfordelingen mellom de to akuttsykehusene skjer på en måte som støtter opp under akuttfunksjonene og en bærekraftig fremtidsrettet drift på begge steder. Videre vil funksjons- og oppgavedelingen ut over somatiske akuttfunksjoner, inkludert tilbudene ved lokasjonene i Mosjøen og DMS i Brønnøysund, besluttes av Helse Nord i samarbeid med Helgelandssykehuset.
  • Vist til at det prehospitale tilbudet er viktig i en region med lange avstander og spredt bosetning, og hensynet til dette skal vurderes ved endringer i organisering av tjenestetilbud.
  • Lagt til grunn at det skal være tilstedeværelse fra ledelsen ved alle lokasjoner, og at Helgelandssykehusets ledelse har Sandnessjøen som hovedarbeidssted, i tråd med tidligere prosesser.
  • Bedt om at Helse Nord fortsetter arbeidet med tiltak for å sikre at kostnadene holdes innenfor gitte rammer og som sikrer økonomisk bærekraft framover.

– Jeg legger til grunn at Helse Nord og Helgelandssykehuset i det videre arbeidet med funksjonsfordeling sikrer oppmerksomhet om psykisk helsevern og rusbehandling, samt hvilke oppgaver som kan løses i et samarbeid mellom kommunene og helseforetaket. Videre at det skal være fødeavdeling i både Sandnessjøen og Mo i Rana, i tråd med føringene i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, sier Vestre.

Tiltak som bidrar til bærekraft i Helse Nord

I 2022 fikk Helse Nord i oppdrag å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at helseregionen kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt. Oppdraget ble oppdatert i januar 2024. Tiltakene for å sikre bærekraft har vært på en omfattende høring og styret i Helse Nord behandlet rapporten «Tiltak som bidrar til bærekraft i Helse Nord» 19. juni 2024. Rapporten ble så oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Foretaksmøtet viste til at Helse Nord har gjennomført en grundig gjennomgang som også er et godt grunnlag for vurderinger framover, og tok rapporten til etterretning.

– Jeg har merket meg at de foreslåtte tiltakene har innvirkning på regionens økonomiske utfordringer, samtidig som det fortsatt vil være betydelige omstillingsutfordringer for tjenesten som helhet. Helseregionen har et betydelig uløst omstillingsbehov, som gjør det nødvendig med ytterligere tiltak framover. Jeg vil imidlertid berømme Helse Nord for det arbeidet som er gjort hittil, sa Vestre i foretaksmøtet.

- Regjeringen mener det er viktig å sikre god akuttberedskap og fødeavdelinger i Sandnessjøen, Mo i Rana, Narvik og Lofoten. Dagens foretaksmøte legger de siste brikkene på plass og vi i regjeringen har tilført betydelig ekstra midler til Helse Nord for å gjøre dette mulig, og for å sikre en desentralisert struktur med spesialisthelsetjeneste både i Brønnøy og Mosjøen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.