Mandat for gjennomføring av endringer i den sentrale helseforvaltningen

Prosjektmandat av juni 2023

Fastsatt av departementsråden 22.06.2023

1. Prosjekt for gjennomføring av endringer i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen etableres med virkning fra 11.5.2023. Prosjektet betegnes Gjennomføringsprosjektet for endringer i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen.

2. Arbeidet i prosjektet omfatter oppfølgingen av alle vedtak i regjering og Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i organisering, roller og ansvar for departementets underliggende etater og virksomheter, inkludert videre utredningsbehov. Det vises til omtalen i Revidert nasjonalbudsjett for 2023 (Prop. 118 S (2022–2023)) og til sluttrapport fra prosjektet som omhandlet gjennomgang av organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen (Gjennomgang av organisering, roller og ansvar i sentral helseforvaltning. Rapport 11. mars 2023)

3. Arbeidet omhandler Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, samt Kreftregisteret som er organisert som en selvstendig enhet under Oslo universitetssykehus HF og dermed som en del av Helse Sør-Øst RHF. I tillegg vil arbeidet omfatte grenseflater til kommunene og statsforvalterne, samt grenseflater og oppgavedeling med de regionale helseforetakene med underliggende foretak og Norsk Helsenett SF.

4. Prosjektet har ansvaret for:
• Løpende dialog med berørte etater og virksomheter om endringene som skal gjennomføres, herunder sørge for involvering av berørte parter i gjennomføringsarbeidet der det er relevant.
• Utarbeide oppdrag til berørte etater for kartlegging av arbeidsoppgaver, ressurser og økonomi, samt oppdrag for iverksetting av alle tiltak – herunder oppdrag om etablering av mottaksprosjekter i berørte etater.
• Følge opp leveranser fra berørte etater.
• Utarbeide detaljert beskrivelse av endringene som skal iverksettes, herunder grenseoppgang mellom berørte etater og mellom etatene og departementet. Dette inkluderer tiltak som er nærmere beskrevet i rapporten Gjennomgang av organisering, roller og ansvar i sentral helseforvaltning av 11. mars 2023.
• Utrede og utarbeide nødvendige lov- og forskriftsendringer.
• Utarbeide og inngå omstillingsavtaler etter Hovedavtalen i staten.
• Utrede og beskrive administrative og økonomiske konsekvenser.
• Utarbeide nye instrukser for berørte etater.
• Bidra i det løpende arbeidet til etatsstyrende avdelinger i utarbeidelse av tildelingsbrev med tilhørende budsjett. Det gjennomføres ordinær etatsstyring av nåværende etater i 2023.
• Sikre at berørte etater utarbeider virksomhetsplaner og bemanningsplaner i tråd med overordnede føringer, styringsdokumenter, budsjetter og nye instrukser.
• Sekretariatsfunksjoner for departementets ledelse i alle saker som berører ny organisering.
• Videre utredningsarbeid som grunnlag for politisk beslutninger:
o Utrede plassering av laboratoriedrift og laboratoriefunksjoner i den      sentrale helseforvaltningen med mål om en mer hensiktsmessig, kostnadseffektiv og tverrsektoriell organisering.
o Utrede en mer samlet organisering av kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten med mål om å etablere et mer helhetlig system og en samling for bedre og mer koordinert støtte til kommunesektoren.

5. Prosjektledelsen har også ansvar for dialog med berørte departementer, blant annet med Kommunal- og distriktsdepartementet med tanke på statens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon. Det skal gjennomføres bilaterale møter med departementene i tilknytning til sentrale milepæler i Gjennomføringsprosjektet.

Organisering av prosjektet

6. Prosjektet organiseres med en prosjektleder, to prosjektkoordinatorer og en prosjektgruppe som bemannes med interne ressurser fra Helse- og omsorgsdepartementet og ved behov med ekstern kompetanse. Det avholdes jevnlige møter i prosjektgruppen som består av minst en representant fra hver av avdelingene i departementet, samt fra Kommunikasjonsenheten. Prosjektdeltakere fristilles fra egne avdelinger/enheter i nødvendig utstrekning. Avdelingene i departementet understøtter for øvrig prosjektet ved behov.

7. Det etableres tre delprosjekter som skal omhandle følgende:
a. Utredning og gjennomføring av nødvendige lov- og forskriftsendringer. Arbeidet ledes av delprosjektleder fra Helserettsavdelingen.
b. Utredning av en mer samlet organisering av kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten (PDF). Arbeidet ledes av delprosjektleder fra Kommunetjenesteavdelingen.
c. Utredning av plassering av laboratoriedrift og laboratoriefunksjoner i den sentrale helseforvaltning (PDF). Arbeidet ledes av ekstern delprosjektleder.

Videre er delprosjektet Utredning av lagerhold og distribusjon av vaksiner (PDF) etablert.

8. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen for Gjennomføringsprosjektet som består av ekspedisjonssjefene i departementet og ledes av departementsråden. Prosjektet skal ivareta sekretariatsfunksjoner for styringsgruppen. Styringsgruppen møtes minst én gang hver 14. dag. Alle prosjektleveranser skal behandles og forankres i styringsgruppen og avleveres til departementsråd (prosjekteier).

9. Det skal rapporteres jevnlig fra arbeidet til styringsgruppen, minst til hvert styringsgruppemøte.

10. Det etableres et Forum for informasjon om status, dialog og forankring om retningsvalg i større saker. Forumet ledes av departementsråden og har deltakelse fra ekspedisjonssjefene i Helse- og omsorgsdepartementet, alle berørte etatssjefer og to representanter fra tillitsvalgte i hver av de berørte etatene. Prosjektet skal ivareta sekretariatsfunksjon for Forumet. Forumet møtes første gang i juni og skal ellers møtes minst hver annen måned og hyppigere ved behov. Det vil ikke fattes beslutninger i Forumet.

Frister og leveranser

11. Prosjektet skal innen utgangen av juni utarbeide en milepælsplan, oppdatert risikovurdering med tilhørende forslag til tiltak, kartlegge utredningsbehov, utarbeide en overordnet tiltaksoversikt og kartlegge grenseflater til andre sentrale prosjekter i Helse- og omsorgsdepartementet.

12. Prosjektets virketidspunkt er foreløpig fram til 01.01.24. Ved prosjektslutt leverer prosjektet en sluttrapport og ansvar for videre oppfølging overføres til linjen i departementet.