Nytt rekrutterings- og samhandlingstilskudd for helsetjenesten

Et nytt tilskudd skal bidra til å forsterke samarbeidet mellom kommuner og helseforetak om tjenesteutvikling og gode pasientforløp. Formålet er å legge til rette for et godt desentralisert helsetilbud, med god kvalitet og riktig arbeidsdeling.

Finansieringen av helse- og omsorgstjenestene oppleves i dag som en barriere for samarbeid mellom de ulike statlige og kommunale helseaktørene. Ofte fordeler kostnadene seg på et nivå i tjenesten, mens gevinsten viser seg på et annet nivå i tjenesten. For å stimulere til et enda mer forpliktende samarbeid mellom kommuner og helseforetak, har regjeringen innført et nytt økonomisk virkemiddel.

– Vi har bevilget 280 millioner kroner til et varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd i 2024. Tilskuddet skal bidra til å få ned ventetidene ved understøtte gode pasientforløp og tiltak som fremmer rekruttering og god bruk av personell i helseregionen på tvers av nivåene, for eksempel utprøving og etablering av kombinerte stillinger, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. 

Bedre samhandling

Særlig prioritert er tiltak og områder som kan få ned ventetidene i sykehus. Prioriterte grupper er de fire pasientgruppene med sammensatte behov, samt tjenester innenfor svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg, integrert psykisk helsetjeneste og rustjeneste, rehabilitering og tiltak for å redusere antall utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus.

Tilskuddet kan gå til tiltak som fremmer rekruttering og god bruk av personell i helseregionen på tvers av nivåene, for eksempel utprøving og etablering av kombinerte stillinger.

I tildeling av midler skal det legges vekt på tilrettelegging for lokale løsninger i opptaksområdet til de minste sykehusene (akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner).

Enighet mellom partnerne

Det legges til grunn for tildeling av midler at helseforetaket og aktuell(e) kommune(r) utarbeider en avtale er som dokumenterer enighet mellom foretak og aktuell(e) kommune(r), gir en beskrivelse av tiltaket og hvordan tiltaket støtter opp om formålet med tilskuddsordningen, samt budsjett for gjennomføring av tiltaket – herunder hvilke ressurser kommune(r) og helseforetak bidrar med.

Helsefellesskapene er en arena for samhandling mellom helseforetaket og kommunene og denne arenaen er dermed egnet for å vurdere og prioritere aktuelle tiltak som gis støtte.

Midlene kan dekke påløpte kostnader der samarbeidstiltaket bidrar til at en av partene får økte kostnader mens den andre får innsparinger.

I tillegg vil ordningen med rekrutterings- og samhandlingstilskudd følges og evalueres.