Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 9-16 av 26010 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • One year closer 2018

  Norge og gjennomføring av bærekraftsmålene

  11.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Den nye statusrapporten for hvor langt Norge har kommet med gjennomføring av bærekraftsmålene er nå klar. Rapporten har fått navnet «One Year Closer 2018».

 • Personvernkommisjon – innspill til mandat

  11.07.2018 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen skal nedsette en personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet inviterer allmennheten til å komme med innspill til utforming av kommisjonens mandat.

  Høringsfrist: 31.08.2018 Status: På høring

 • Handlingsplan for kollektivtransport

  06.07.2018 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Handlingsplanen for kollektivtransport er utarbeidet av Samferdselsdepartementet. Planen følger opp satsingen på kollektivtransport som regjeringen har lagt fram i sin politiske plattform og i Nasjonal transportplan 2018-2029.

 • Selje kommune - kommuneplan for Selje 2017-2029. Avgjerd i motsegnsak

  06.07.2018 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område for fritidsbustader og turistformål på Sandvikneset, med ei generell byggegrense mot sjø på 40 m. Ved utarbeiding av reguleringsplan for området kan kommunen vurdere avvik frå byggegrensa

 • Høring Adgang til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag

  06.07.2018 Høring Kunnskapsdepartementet

  Stortinget har i anmodningsvedtak bedt regjeringen sikre at bachelor i praktiske og estetiske fag kvalifiserer for opptak til PPU. Departementet ønsker å høre instansenes syn på hvordan vedtaket kan følges opp på en god måte.

  Høringsfrist: 05.10.2018 Status: På høring

 • Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning - forskriftfesting gradsbetegnelser

  05.07.2018 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om ny forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) på høring. Høringsnotatet inneholder forslag som forskriftsfester gradsbetegnelser for fagskoleutdanning. Forslaget baserer seg på

  Høringsfrist: 04.09.2018 Status: På høring

 • Forskrift om endring i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

  05.07.2018 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 4. juli 2018 med heimel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.

 • Høring – forslag til forskrift om betalingstjenester

  05.07.2018 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny forskrift om betalingstjenester for å oppnå en midlertidig gjennomføring av de viktigste privatrettslige delene av EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (2015/2366/EU)

  Høringsfrist: 05.10.2018 Status: På høring