Høyring - om endringar i våpenforskrifta løyveplikt for svartkrutvåpen frå før 1890 som kan fyre av ferdigladde patroner

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring endringar i forskrift 7. mai 2021 nr. 1452 om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenforskrifta)

Status: På høring

Høringsfrist: 01.10.2024

Vår ref.: 24/4491

Høyring om endringar i våpenforskrifta - løyveplikt for svartkrutvåpen frå før 1890 som kan fyre av ferdigladde patroner

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit framlegg til endringar i våpenforskrifta. Forslaget går ut på å innføre løyveplikt for svartkrutvåpen produsert før 1890 som kan avfyre ferdigladde patroner. Samtidig foreslår departementet noko meir lempelege krava til grunnlaget for å erverve og inneha slike våpen.

Fristen for å svare på høyringa er tysdag 1. oktober 2024.

Departementet ber instansane vurdere om notatet bør leggjast fram for underliggande organ eller andre som ikkje er førte opp på lista over instansar.

Høyringa er open og alle kan sende innspel til departementet. Merk at innspel er offentlege etter offentleglova og blir publisert i lag med dei andre innspela.

Vi ber om at innspel sendast inn digitalt ved bruk av skjemaet for høyringssvar på regjeringen.no.

 

Med helsing

Birgitte Istad

Avdelingsdirektør

 

Oda Eikeland Myrnes

rådgjevar

Departementene

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Kripos

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politihøgskolen (PHS)

Regelrådet

Riksadvokaten

Sivilombudet

Sysselmesteren på Svalbard

 

Det frivillige skyttervesen

Dynamisk Sportsskyting Norge

Norges Benkskytterforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Metallsilhuett Forbund

Norges Skiskytterforbund

Norges Skytterforbund

Norsk Svartkruttunion

Norsk Reservistforbund

Norsk Våpeneierforbund

Norsk Våpenhistorisk Selskap

Scandinavian Western Shooters

Våpenrådet

 

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Norges Idrettsforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges Politilederlag

Politiets Fellesforbund