Ny forskrift om fremmede fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann (anløpsforskriften)

Forsvarsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om fremmede fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann (anløpsforskriften) på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 17.09.2024

Vår ref.: 24/709

Høring – Forslag til forskrift om fremmede fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann (anløpsforskriften)

Forsvarsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om fremmede fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann (anløpsforskriften) på høring.

Formålet med anløpsforskriften er å legge til rette for en synlig, tillitsvekkende og gjenkjennelig suverenitetshevdelse i norsk territorialfarvann. Ny anløpsforskrift skal bidra til regjeringens målsetning om å styrke Forsvarets evne til situasjonsforståelse i egne nærområder, særlig i nordområdene gjennom styrket nasjonal maritime situasjonsforståelse i norsk territorialfarvann, til støtte for nasjonale sikkerhetsinteresser slik de er beskrevet i ny langtidsplan for Forsvaret (Prop. 87 S (2023-2024) Forsvarsløftet – for Norges trygghet) side 57.

Nærmere om forslaget

Våre sikkerhetspolitiske rammefaktorer er endret siden nåværende anløpsforskrift av 2018 trådte i kraft. Samtidig ser vi en kontinuerlig teknologisk utvikling og økning av bruk av ubemannede og autonome fartøy. Forsvarsdepartementet legger til grunn at behovet for suverenitetshevdelse og ivaretakelse av norske suverene rettigheter i norske havområder er betydelig, og at behovet for en korrekt maritim situasjonsforståelse stadig blir viktigere.

Nåværende anløpsforskrift er ikke innrettet for å kunne ivareta de identifiserte behovene for suverenitetshevdelse, ikke minst med tanke på dagens sikkerhetspolitiske rammefaktorer. Dette skyldes blant annet at nåværende anløpsforskrift i liten grad adresserer den kontinuerlige teknologiske utviklingen som finner sted. Fartøy som kan utfordre norsk suverenitet blir stadig mindre og økt bruk av ubemannende og autonome fartøy bør vektlegges ved revisjon av anløpsforskriften.

For å styrke etterlevelsen av forskriften foreslås det blant annet å innta straffebud i ny anløpsforskrift. Disse er hjemlet i Lov om havner og farvann av 18. desember 2020 nr. 159 (havne- og farvannsloven) § 50 og § 51, Lov om nasjonal sikkerhet av 1. juni 2018 nr. 24 (sikkerhetsloven) § 11-4, og Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold av 21. januar 2017 nr. 88 § 6.

For å opprettholde en akseptabel grad av kontroll med anløp til havner i norsk territorialfarvann, foreslås det at størrelseskravet for fartøy omfattet av melde- og rapporteringsplikt ved anløp etter forskriften reduseres fra dagens 24 meter til 15 meter. Anløpsmeldinger skal sendes gjennom felles nasjonal portal utviklet av Kystverket, SafeSeaNet Norway. Departementet ber spesielt om høringsinnspill vedrørende endringen i størrelseskravet.

Det bes også om høringsinnspill til forslaget i § 4 andre og tredje ledd om fremmede undervannsfartøy og autonome, ubemannede eller førerløse fartøy omfattet av forskriften.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/id3047359/. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på departementets nettsider.

Departementet ber om eventuelle høringsinnspill innen tirsdag 17. september 2024.

 

Med hilsen

Henning Vaglum (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Siri Horgen Hinze

avdelingsdirektør

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Energidepartementet

Finansdepartementet

Helse- og om omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Amnesty International Norge

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsetaten

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Arkivverket

Befalets fellesorganisasjon

Brønnøysundregistrene

Den norske advokatforening

Den norske Atlanterhavskomite

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Etterretningstjenesten

Fellesforbundet

Fiskeridirektoratet

Folk og Forsvar

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Forsvarets operative hovedkvarter

Forsvarets seniorforbund

Forsvarets sikkerhetsavdeling

Forsvarsbygg

Forsvarsmateriell

Forsvarsstaben

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Justervesenet

Kommunesektorens organisasjon

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Kystvakten

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NITO

Norges forsvarsforening

Norges Handelshøyskole

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges lotteforbund

Norges offisers- og spesialistforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Norsk militærjuridisk forening

Norsk sjømannsforbund

Norsk tjenestemannslag

Norsk Totalforsvarsforum

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Offshore Norge

Sokkeldirektoratet

PARAT Forsvaret

Peace Research Institute Oslo

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Norges rederiforbund

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sivilombudet

Sjøfartsdirektoratet

Sjøforsvarsstaben

Statens havarikommisjon

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Sysselmesteren på Svalbard

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Tolletaten

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen

Nord universitet

Universitetet i Oslo

Utlendingsdirektoratet

Veteranforbundet SIOPS

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund