Høring av forskrift om midlertidige maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn som ikke er forhåndsbestilt

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til forskrift om midlertidige maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn som ikke er forhåndsbestilt på offentlig høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 26.09.2024

Vår ref.: 24/4573

Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 68 som ble fattet 4. desember 2023. Anmodningsvedtaket lyder «Stortinget ber regjeringen i løpet 2024 om å innføre midlertidige maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn i områder også uten eneretter for å gjenopprette tilliten til drosjeprisene, så fremt dette er mulig».

I vedlagte høringsnotat foreslås det en forskrift som innebærer innføring av midlertidige maksimalpriser for praiing av løyvepliktig drosjetransport i områder hvor det ikke kan tildeles eneretter, det vil si hvor det i dag ikke gjelder maksimalpriser etter maksimalprisforskriften. Forslaget gjelder ikke der reisen bestilles på forhånd, for eksempel via telefon, applikasjon mv. Departementet foreslår at de midlertidige maksimalprisene settes på samme nivå som etter gjeldende maksimalprisforskrift, med enkelte unntak og tilpasninger.

Konkurransetilsynet gjennomfører jevnlige justeringer av takstene i maksimalprisforskriften. Departementet foreslår at Konkurransetilsynet gis hjemmel til å justere takstene i den midlertidige maksimalprisen, slik at disse kan endres parallelt med takstene i maksimalprisforskriften. Det foreslås videre at forskriften gis en varighet på ett år. Departementet kan vedta å endre forskriftens varighet dersom det viser seg nødvendig.

Regjeringen har igangsatt en rekke tiltak og utredninger med sikte på å bedre forholdene i drosjebransjen. Departementet ønsker tilbakemeldinger fra høringsinstansene om hvilke konsekvenser øvrige tiltak som er innført, eller som vurderes innført, vil ha for den foreslåtte forskriften.

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringsinnspill sendes via departementets høringsside, www.regjeringen.no/id3047205.

Høringsfristen er 26. september 2024.

Abelia

Agder fylkeskommune

Agder Taxi

Akademikerne

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Asker og Bærum Taxi SA

Barne- og familiedepartementet

Bergen Taxi

Bolt Services No AS

Buskerud fylkeskommune

Christiania Taxi

Datatilsynet

Den norske Revisorforening

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Drammen Taxi

Elvebyen Taxi

Energidepartementet

Eurotaxi

Fagforbundet

Ferder Gruppen

FFO

Finans Norge

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Follo Taxi SA

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Fredrikstad Taxi

Haugesund Taxi

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Innlandet fylkeskommune

ITS Norge

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kollektivtrafikkforeningen

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Konkurransetilsynet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og Diskrimineringsombudet

Moss Taxi

Mytaxi AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nedre Romerike Taxi SA

NHO Reiseliv

NHO Transport

NKK

NordicTaxi Stavanger

Nordland fylkeskommune

Norges Bilbransjeforbund

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Røde Kors

Norges Taxiforbund

Norgestaxi

Næringslivets hovedorganisasjon

Oslo kommune

Oslo Taxi SA

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Rogaland fylkeskommune

Samferdselsdepartementet

Sarpsborg Taxi AS

Siddis TAXI

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

SMB Norge

Spekter

Statens Vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Stavanger Taxi

Sveio Taxi DA

TAXI 08181

TAXI 1 AS

Taxi 2

Taxi Sør AS

Taxi4 Moss

Taxisentralen AS

Telemark fylkeskommune

Transportøkonomisk Institutt

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

TrønderTaxi AS

Tønsberg Taxi AS

Uber Norway AS

Utenriksdepartementet

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vibå Taxisentral AS

Viking Taxi Sentral Stavanger

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkestrafikkforbundet

Økokrim

Østfold fylkeskommune