Høring - endringer i energimerkeforskriften for bygninger

Energidepartementet sender forslag til endringer i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av varme- og klimaanlegg (energimerkeforskriften for bygninger) på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 04.10.2024

Vår ref.: 24/1397

Forslaget følger opp regjeringens handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi, der det ble varslet at energimerkeordningen for bygninger skal oppdateres. Forslaget vil gjøre ordningen mer relevant for hele bygningsmassen, premiere oppvarmingsløsninger som samspiller godt med kraftsystemet og bidra til at energimerkeordningen i større grad kan samspille og støtte opp under andre virkemidler, som for eksempel Enovas støtteordninger og taksonomiregelverket.

Energimerkeordningen bidrar til å senke informasjonsbarrieren for byggeiere og kan være et viktig virkemiddel for å utløse mer av det lønnsomme energieffektiviseringspotensialet i bygg. I tillegg til å være relevant for byggeier, er energimerket viktig for finansinstitusjoner som benytter denne informasjonen i forbindelse med klassifisering av grønne lån. Energimerkeordningen forvaltes av Enova, og NVE er ansvarlig for tilsyn av ordningen.

Dette er de viktigste momentene i forslaget:

  • Ny beregningsmetode for fastsettelse av energikarakteren. Forslaget vil bidra til at bygg med oppvarmingsløsninger som samspiller godt med kraftsystemet får bedre uttelling når de energimerkes. Dette gjøres ved at energibærerne vektes ved bruk av primærenergifaktorer.
  • Endring av energikarakterskalaen for å gjøre ordningen mer relevant for hele bygningsmassen. I kombinasjon med endringene i beregningsmetoden legger endringen også bedre til rette for at bygg som benytter oppvarmingsløsninger som avlaster kraftsystemet, kan få energikarakter A.
  • Forenkling av energimerket gjennom fjerning av oppvarmingskarakteren. Energimerket vil kun bestå av en bokstavkarakter på en skala fra A til G.

Det bes særlig om høringsinnspill på nivåene til de foreslåtte primærenergifaktorene.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen på regjeringen.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på departementets nettsider.

Departementet ber om eventuelle høringsinnspill innen fredag 4. oktober 2024.

Med hilsen

Laila Berge (e.f)

avdelingsdirektør                                                    Tom Andreas Mathiasson

                                                                                    seniorrådgiver

                                                                                    

Departementene

Fylkeskommunene

Statsforvalterne

Sametinget/Sámediggi

Bellona

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Den norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

DistriktsEnergi

Enova SF

Finans Norge

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Fornybar Norge

Forsvarsbygg

Grønn Byggallianse

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Kartverket

KS

LO

Nelfo

Norsk kommunalteknisk forening - NKF

Norges Huseierforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bioenergiforening - NoBio

Norsk Fjernvarme

Norsk solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norske arkitekters landsforbund

Norske Boligbyggelag Landsforbund SA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rådgivende Ingeniørers Forening

Regelrådet

Samfunnsbedriftene

SINTEF Community

Solenergiklyngen

SSB

Standard Norge

Statsbygg

Tekna

Virke

Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi - VKE

Zero