Høyring om forslag til endring i våpeninstruksen - klargjering av vilkåra for varselskot

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring ei endring i forskrift 2. juli 2015 nr. 1088 - våpeninstruks for politiet (våpeninstruksen)

Status: På høring

Høringsfrist: 06.09.2024

Vår ref.: 24/4515

Høyring om forslag til endring i våpeninstruksen - klargjering av vilkåra for varselskot

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit forslag til endring i våpenforskrifta. Forslaget går ut på at klargjere terskelen for å fyre av varselskot.

Fristen for å svare på høyringa er fredag 6. september 2024.

Departementet ber instansane vurdere om notatet bør leggjast fram for underliggande organ eller andre som ikkje er førte opp på lista over instansar.

Høyringa er open og alle kan sende innspel til departementet. Merk at innspel er offentlege etter offentleglova og blir publisert i lag med dei andre innspela.

Vi ber om at innspel sendast inn digitalt ved bruk av skjemaet for høyringssvar på regjeringen.no.


Med helsing


Birgitte Istad
avdelingsdirektør

Oda Eikeland Myrnes
rådgjevar

 

Kripos

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politihøgskolen (PHS)

Riksadvokaten

Spesialenheten for politisaker

Statsadvokatembetene

 

 

Amnesty International Norge

Den norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Hovedverneombudet for politiet

Kommunenes sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Juristforbund

Norges Politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk Tjenestemannslag

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

Parat