Innspill til ny stortingsmelding om industri

Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om industri, og inviterer til å gi innspill til meldingsarbeidet.

Status: Åpen

Svarfrist: 06.09.2024

Vår ref.: 24/5057

Næringsminister Cecilie Myrseth vil ha en kraftsamling for norsk industri. Stortingsmeldingen om industri skal handle om regjeringens arbeid med industri og samtidig reflektere relevante overordnede utviklingstrekk i norsk og internasjonal økonomi.

Det har skjedd mye de siste årene som påvirker norsk industri; stor geopolitisk usikkerhet på grunn av krig og konflikt, økt oppmerksomhet om strategiske verdikjeder, ny digital teknologi og økende etterspørsel etter grønne løsninger er sentrale utviklingstrekk som vil belyses i meldingen.

Norsk næringsliv skal kutte utslipp, og samtidig bidra til størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. Norge har verdifulle naturressurser, sterke kunnskapsmiljøer, og industriell kompetanse, det er viktige forutsetninger for å utvikle lønnsomme, grønne arbeidsplasser fremover.

Meldingen skal belyse hvilke utfordringer og muligheter norsk industri står overfor, hvordan industrien kan fortsette å utvikle og omstille seg og bli en viktig del av lavutslippssamfunnet på en måte som er rettferdig og i tråd med den norske modellen, og hvordan industrien kan utnytte sine konkurransefortrinn til å videreutvikle eksisterende virksomhet samt bygge nye næringer i en verden som stadig er i endring.

Eksempelvis vil sentrale rammebetingelser som kompetanse, kapital, kraft, klima, natur, forskning og utvikling, digitalisering, forenkling m.fl. bli belyst i meldingen.

I den anledning bes det om innspill, og det kan for eksempel inneholde:

  • Konkrete barrierer og muligheter som industrien står overfor.
  • Hvordan vi kan sikre riktig kompetanse inn i industrien og inkludere de som står utenfor arbeidslivet.
  • Hvordan virkemiddelapparatet kan bidra til økt verdiskaping for norsk industri innenfor bærekraftige rammer.
  • Forslag til tiltak med begrunnelser.
  • Andre momenter som bør vurderes i meldingsarbeidet.