Kartlegging og evaluering av brillestøtteordninger for barn

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics evaluert ordningene med brillestøtte til barn.

1. august 2022 ble det innført en ny brillestøtteordning til barn med behov for ordinær synskorrigering. Denne kommer i tillegg til to andre ordninger som også gir stønad til briller. Regjeringen lyste ut et evaluerings­oppdrag for å evaluere de ulike støtteordningene. Oslo Economics fikk oppdraget og leverte rapport til departementet i mai 2024.

Oslo Economics har kartlagt og evaluert ordningene med brillestøtte til barn. De har sett på de tre ordningene, og samspillet mellom ordningene, regelverk, brukere og forvaltningen. Evalueringen ser på om de forskjellige støtteordningene er godt nok kjent for målgruppen, og om støtteordningene er riktig innrettet, slik at de som faktisk har behov, reelt sett også får det. Det ble også gjort en markedsundersøkelse av forholdet mellom stønad til briller og markedet for briller.

Samlet sett viser evalueringen fra Oslo Economics at det er god kjennskap til ordningene i de viktigste formidlingsmiljøene, men at skoler og helsestasjoner ikke nødvendigvis kjenner til ordningene. Foresatte med barn som ikke oppsøker øyelege eller optiker, blir derfor ikke alltid gjort kjent med ordningene. Oslo Economics finner at målgruppene i hovedsak har tilgang til støtteordningene, men at enkelte grupper ikke får dekket alle sine behov fullt ut, som de med behov for prisme- og flerstyrkeglass, eller flere par briller. Rapporten viser også at stønadssatsene som ble utformet i den nye ordningen med briller til barn i stor grad dekker kostnadene for et par rimelige og hensiktsmessige briller. Oslo Economics konkluderer med at det ikke synes å være grunnlag for å anbefale en økning i satsene utover den generelle prisstigningen. Oslo Economics kommer med noen anbefalinger som kan forbedre og forenkle dagens forvaltning av ordningene, og peker også på mulige styrkinger.

Departementet vil bruke rapporten i den videre oppfølgingen av ordningene med brillestøtte til barn.