Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 17-24 av 25241 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring - Tilskudd til utleieboliger - utkast til ny forskrift

  12.09.2017 Høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet å endre modell for beregning av tilskudd. Departementet har utredet to ulike beregningsmodeller, som begge vil bidra til å målrette og effektivisere tilskuddsordningen. Begge

  Høringsfrist: 12.11.2017 Status: På høring

 • Education at a Glance 2017

  «Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten sammenligner OECD-landene blant annet når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

  12.09.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Sammendrag av de norske resultatene finner du her (PDF). Hele rapporten kan du lese på OECDs nettsider. OECD (Organisassjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) består av 35 land som kjennetegnes ved velutviklet markedsøkonomi og

 • Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  11.09.2017 Høring Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelse-tjenesten (forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten).

  Høringsfrist: 10.12.2017 Status: På høring

 • Digitalisering i kommunal sektor

  11.09.2017 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor. Det er behov for en raskere digitalisering av offentlig sektor og et løft i kommunesektoren. Derfor må

 • Veileder for sektoransvaret for forskning

  08.09.2017 Brosjyre/veiledning Kunnskapsdepartementet

  Veilederen beskriver departementenes ansvar og Kunnskapsdepartementetskoordinerende rolle på forskningsområdet.

 • Digitaliseringsrundskrivet

  08.09.2017 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og

 • Selbu kommune – innsigelser til kommuneplanens arealdel 2014–2024 – vedtak

  08.09.2017 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område 56 ved Østrungen til fritidsbebyggelse, område 29/75 Tømra til kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse og områdene 168 Selbustrand indre, 153/167/179 Fuglem/Solem, 89/110/165 Øverbygda/

 • Områderegulering for E18 korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse Gjønnes-Fornebu i Bærum kommune. Avgjørelse i innsigelsessak

  08.09.2017 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for E18 fra Lysaker til Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-Gjønnes. Departementet legger vekt på at vegløsningen i reguleringsplanen er i samsvar med kommunedel-planen for