Prop. 94 L (2023–2024)

Endringer i utlendingsloven (forlengelse av antall år det kan gis kollektiv beskyttelse)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i utlendingsloven (utl.) § 34 om kollektiv beskyttelse. Det foreslås å forlenge adgangen til å gi midlertidig kollektiv beskyttelse, fra dagens tre til totalt fem år. Samtidig foreslås det å endre hvor lenge en utlending må ha tillatelse som danner grunnlag for permanent opphold etter utl. § 34, før retten til permanent oppholdstillatelse inntrer, fra fem til tre år. Videre foreslås det å utvide adgangen i utl. § 34 tredje ledd til å stille asylsøknader i bero, fra tre til fem år.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget