Forlengelse av kollektiv beskyttelse for ukrainere

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag fremmet et forslag for Stortinget om endringer i utlendingsloven. Lovforslaget går ut på å forlenge antall år det kan gis midlertidig kollektiv beskyttelse fra tre til fem år.

– Når vi nå foreslår å forlenge tillatelsene i inntil fem år, vil regjeringen og Stortinget få bedre tid og flere handlingsalternativer for å håndtere ukrainerne som har kommet til Norge. Situasjonen i Ukraina er fortsatt uavklart, og muligheten til å forlenge tillatelsene i to ekstra år vil gi oss fleksibilitet til å velge den til enhver tid beste løsningen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). 

Tillatelser etter ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse gis for ett år av gangen, og kan i dag forlenges i inntil tre år. I mars 2025 vil de første ukrainerne som kom hit ha hatt midlertidig kollektiv beskyttelse i tre år, det vil si maksimalt antall år etter gjeldende rett. Ved vurdering av fremtidige løsninger vil det blant annet ses hen til tilsvarende prosesser i andre europeiske land. Selv om adgangen til å gi midlertidig kollektiv beskyttelse forlenges, kan det likevel vise seg å være hensiktsmessig å oppheve ordningen og gå over til ordinære tillatelser før det har gått fem år.

Den foreslåtte lovendringen er generell, og vil gjelde for alle som omfattes av en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse. Per i dag vil den i praksis kun få betydning for fordrevne fra Ukraina.