Fordrevne fra Ukraina får forlenget oppholdstillatelsen i Norge med ytterligere ett år

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag gjort en endring i utlendingsforskriften som innebærer at ukrainere som har hatt midlertidig kollektiv beskyttelse i to år, kan få fortsatt opphold i ytterligere ett år. Det er et vilkår for forlengelse at man fortsatt fyller vilkårene for førstegangstillatelse.

Regjeringen viderefører ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina, og personer som har hatt slik tillatelse i to år kan nå få denne forlenget med et tredje år. Personer som ikke lenger omfattes av personkretsen for ordningen vil imidlertid ikke ha rett til forlengelse. Dette gjelder blant annet ukrainere med flere statsborgerskap, når ett av statsborgerskapene er i et trygt land.

Regjeringen innførte 11. mars 2022 en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina. Ordningen innebærer at de som omfattes får oppholdstillatelse i ett år etter en forenklet prosedyre og uten en individuell vurdering av beskyttelsesbehovet. Regjeringen åpnet i januar 2023 for at disse tillatelsene kan forlenges i ett år. De første forlengede tillatelsene utløper i mars 2024.

Dagens forskriftsendring gir personer som fortsatt tilhører personkretsen for midlertidig kollektiv beskyttelse rett til forlenget tillatelse i et tredje år. Tillatelsene vil ved utløp bli fornyet av Utlendingsdirektoratet (UDI), og de som omfattes trenger ikke søke om slik forlengelse. UDI og politiet vil også sørge for at utløpte oppholdskort fornyes.