Midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i dag iverksatt en ordning som innebærer at personer som er fordrevet fra Ukraina vil kunne gis midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Det er primært ukrainske statsborgere som har vært bosatt i Ukraina frem til krigen brøt ut som omfattes av ordningen. Søkerne må sannsynliggjøre sin identitet og nasjonalitet, primært gjennom ukrainske pass eller ID-kort.

Ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse omfatter ukrainske statsborgere som har flyktet fra Ukraina etter 24. februar d.å. I tillegg omfattes tredjelandsborgere og statsløse som har hatt internasjonal eller nasjonal beskyttelse i Ukraina, samt tredjelandsborgere som er nær familie til de nevnte gruppene. En tillatelse om midlertidig kollektiv beskyttelse gjelder fra det tidspunkt UDI fatter vedtak i den konkrete sak.  

– Det er 15 dager siden krigen i Ukraina brøt ut. Millioner av ukrainere nå er på flukt i vårt eget nærområde, og Norge skal stille opp og ta imot flyktningene med varme og omsorg. Dette kan være starten på en krise vi enda ikke ser rekkevidden av. Ved å gi midlertidig kollektiv beskyttelse kan vi hjelpe og bosette ukrainske flyktninger som kommer til Norge raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Dette er en midlertidig ordning begrunnet i situasjonen i Ukraina. Dersom det skjer en grunnleggende positiv endring som innebærer at det ikke lenger er et generelt beskyttelsesbehov, vil ordningen oppheves.

Ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse innebærer at asylsøkere gis en tillatelse basert på gruppetilhørighet, og ikke etter en individuell vurderingen. Tillatelsene gis for ett år, og gir blant annet rett til å arbeide og få nærmeste familie til Norge. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent opphold, men kan fornyes dersom situasjon i Ukraina vedvarer. Personer som ikke er omfattet av ordningen vil ved søknad om asyl få en ordinær og individuell asylsvurdering. Ordningen som nå iverksettes ligger tett opp mot det EU har besluttet for sine medlemsland når det gjelder midlertidig beskyttelse.