G-01/2024 – Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 7-5 a – forlengelse av midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 16. februar 2024 endringer i utlendingsforskriften (utlf.) § 7-5 a om midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fordrevet fra Ukraina. Endringene innebærer at personer som har hatt midlertidig kollektiv beskyttelse i til sammen to år får rett til ytterligere forlengelse i et tredje år. Det slås videre fast at forlengelse skal nektes dersom utlendingen ikke lenger omfattes av personkretsen som kan gis tillatelse etter ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina. For øvrig klargjøres konsekvensene for ukrainske asylsøkere med dobbelt statsborgerskap. Endringene trer i kraft 1. mars 2024.

1. Bakgrunn for endringene

Utlendingsloven (utl.) § 34 har regler om kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon. Det følger av denne bestemmelsen at Kongen i statsråd kan beslutte at det skal gis kollektiv beskyttelse for en bestemt personkrets/i en bestemt situasjon. Det ble i statsråd 11. mars 2022 besluttet å etablere en slik ordning for personer fordrevet fra Ukraina. Ordningen fremgår av utlf. § 7-5 a. Selve ordningen gjelder inntil Kongen i statsråd beslutter at den ikke gjelder lenger.

Det følger av loven at de enkelte oppholdstillatelsene som gis i medhold av ordningen skal ha en varighet på ett år. Etter loven kan tillatelsene fornyes eller forlenges i inntil tre år fra det tidspunktet utlendingen første gang fikk oppholdstillatelse, forutsatt at ordningen med kollektiv beskyttelse ikke er bortfalt. Forlengelse av tillatelsene kan skje gjennom en beslutning fra myndighetene om at alle tillatelser skal forlenges med en angitt tid eller til en angitt dato. Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 23. januar 2023 endringer i utlf. § 7-5 a som innebærer at ukrainere som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse har rett til forlengelse av tillatelsen med ett år. De første tillatelsene som er forlenget utløper i mars 2024.

2. Nærmere om endringene i utlendingsforskriften §7-5 a annet, tredje og fjerde ledd

Av annet ledd nytt annet punktum fremgår det nå at ukrainske asylsøkere med dobbelt statsborgerskap, der det andre statsborgerskapet er i et land som «ivaretar menneskerettighetene på en måte som gjør det lite sannsynlig at landets borgere risikerer forfølgelse», ikke omfattes av utlf. § 7-5 a første ledd bokstavene a og b. (Bestemmelsen kommer også til anvendelse der utlendingen har flere enn to statsborgerskap.) UDI skal her ta utgangspunkt i listen over land som inngår i den såkalte «48-timersprosdyren»; dersom en ukrainsk statsborger også har statsborgerskap i et land som står på denne lisen, skal søknaden ikke vurderes for midlertidig kollektiv beskyttelse etter utl. § 34, men behandles i 48-timersprosedyren. Fordi UDI legger til grunn at landene på denne listen ivaretar menneskerettighetene på en måte som gjør det lite sannsynlig at landets borgere risikerer forfølgelse, vil ofte søknader om beskyttelse fra borgere av disse landene være åpenbart grunnløse, dvs. at UDI mener det er åpenbart at vilkårene etter utl. § 28 (asyl) ikke er oppfylt. (Søkere som kan tenkes å fylle kravene til å få beskyttelse, tas ut av 48-timersprosedyren og overføres til ordinær asylprosedyre.)

Nytt annet punktum gjør departementets instruks GI-25/2023 Instruks med klargjøring av personkretsen som omfattes av utlendingsforskriften § 7-5 a (dobbelt statsborgerskap og barn født etter 24. februar 2022) overflødig for så vidt gjelder presiseringene vedrørende dobbelt statsborgerskap, og instruksen vil bli revidert.

Av tredje ledd nytt annet punktum fremgår det nå at en utlending som har oppholdstillatelse i medhold av utlf. § 7-5 a første ledd, og som har fått tillatelsen forlenget med ett år, jf. første punktum, har rett til ytterligere forlengelse i ett (tredje) år. Retten til forlengelse følger direkte av utlendingsforskriften; utlendingen trenger ikke fremsette særskilt søknad for å få tillatelsen forlenget. UDI trenger heller ikke fatte vedtak om forlengelse i den enkelte sak. Den enkeltes oppholdskort må fornyes på samme måte som ved første gangs fornyelse.

Av fjerde ledd nytt annet punktum fremgår det nå at utlendinger som ikke lenger tilhører personkretsen som kan få midlertidig kollektiv beskyttelse etter første ledd skal nektes forlenget tillatelse. Dette innebærer at der UDI på forlengelsestidspunktet er kjent med forhold som innebærer at utlendingen ikke lenger omfattes av personkretsen (f.eks. dobbelt statsborgerskap, jf. over), skal forlengelse ikke gis. UDI forutsettes ikke å gjøre svært grundige undersøkelser knyttet til om utlendingen fortsatt tilhører personkretsen, med mindre det er klare indikasjoner i saken på at utlendingen ikke lenger omfattes. Det er ikke en forutsetning for å nekte forlengelse etter tredje ledd annet punktum at den opprinnelige tillatelsen er kalt tilbake.

Fjerde ledd nytt annet punktum gir hjemmel for å nekte forlengelse etter utlf. § 7-5 a tredje ledd i saker der det allerede er gitt midlertidig kollektiv beskyttelse til tross for at utlendingen har dobbelt statsborgerskap som beskrevet over. Dersom forlengelse nektes på dette grunnlag, vil også ev. familiemedlemmer som har fått tillatelse i medhold av første ledd bokstav d miste retten til forlengelse.

For øvrig vil bestemmelsen særlig kunne få betydning dersom det gjøres ytterligere endringer i personkretsen som kan få midlertidig kollektiv beskyttelse etter utlf. § 7-5 a første ledd. Bestemmelsen vil også kunne være aktuell dersom utlendingen tidligere har gitt uriktige opplysninger om forhold av betydning for vurdering av om vedkommende omfattes av personkretsen, eller når en utlending som har fått tillatelse etter første ledd bokstav d ikke lenger har en nær familierelasjon til en person med midlertidig kollektiv beskyttelse.

Dersom utlendingen på tidspunktet for forlengelse ikke omfattes av personkretsen som kan få midlertidig kollektiv beskyttelse, skal forlengelse avslås gjennom et avslagsvedtak. Vedtaket kan påklages.

 

Med hilsen

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør
                                                                              Heidi Bonvik
                                                                              departementsrådgiver