Høring - NOU 2024:5 "Maktens ansikt - Skjermet identitet for ansatte i politiet og kriminalomsorgen?"

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring NOU2024:5 "Maktens ansikt – Skjermet identitet for ansatte i politiet og kriminalomsorgen?"

Status: På høring

Høringsfrist: 15.08.2024

Vår ref.: 24/3674

Høring - NOU 2024:5 "Maktens ansikt - Skjermet identitet for ansatte i politiet og kriminalomsorgen?"  

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring ID-skjermingsutvalgets NOU 2024: 5 «Maktens ansikt – Skjermet identitet for ansatte i politiet og kriminalomsorgen?».

Utvalget ble oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 23. februar 2023 for å utrede behovet for utvidet adgang til identitetsskjerming for ansatte i politiet og kriminalomsorgen. Utredningens overordnede formål var å foreslå tiltak som kan bidra til at ansatte i disse etatene settes i stand til å fylle sitt samfunnsoppdrag på beste måte.

Utvalget har konkludert med at det er behov for en viss utvidelse av adgangen til identitetsskjerming. Det foreslås lov- og forskriftsendringer som er ment å balansere hensynet til de ansattes liv og helse mot prinsippet om åpenhet i offentlig forvaltning og enkeltpersoners krav på rettssikkerhet.

Fristen for å sende inn høringssvar er 15. august 2024. Adressatene bes forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Enhver kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringens nettside.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved bruk av skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.


Med hilsen

Birgitte Istad
avdelingsdirektør

                                                          Merethe Rein                                                                                              fagdirektør

 

 

 

 

 

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Arkivverket

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Etterretningstjenesten

Forbrukerombudet

Forsvarsstaben

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sivil klareringsmyndighet

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

(EOS- utvalget)

Sysselmesteren på Svalbard

Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat, Trandum

Tolldirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Vegdirektoratet

ØKOKRIM

 

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Innvandrernes landsorganisasjon

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges idrettsforbund

Mediebedriftenes landsforening

Norges politilederlag

Norsk forening for kriminalreform

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

Politiets Fellesforbund

Tekna

Redd Barna, Rettighetssenteret

Rettspolitisk forening

Røde kors

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Institutt for forsvarsstudier

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)