Forslag om ID-skjerming for ansatte i politiet og kriminalomsorgen sendt på høring

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring utredningen fra ID-skjermingsutvalget. I utredningen foreslår utvalget lovendringer som utvider adgangen til identitetsskjerming for ansatte i politiet og kriminalomsorgen når tungtveiende grunner taler for det og det anses forsvarlig.

– Ansatte i politiet har vært tydelige på at de selv og deres familier opplever vold og trusler. Det er derfor viktig å få en bred gjennomgang av behovet for bedre skjerming av identiteten til ansatte i politiet og kriminalomsorgen. Utredningen til ID-skjermingsutvalget er grundig, og vi ser nå frem til å få innspill fra alle involverte og andre høringsinstanser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

ID-skjermingsutvalget ble oppnevnt av regjeringen i februar 2023. Utvalget fikk i oppgave å redegjøre for utviklingstrekk som kan tilsi større grad av ID-skjerming enn i dag, og for relevante internasjonale forpliktelser og andre lands rett og praksis. Det var også behov for å se på skjerming av ansatte i kriminalomsorgen.

Høringsfristen er 15. august 2024.