Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 25-32 av 26054 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 - lokale forhandlinger 2018 og beregning av lokal avsetning

  12.07.2018 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi viser til brev om lokale forhandlinger 2018 datert 4. juli 2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) leverer på samme måte som i fjor nødvendige grunnlagsdata slik at den enkelte virksomhet kan beregne avsetningen til lokale

 • Høring om forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen

  12.07.2018 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Høringen er en oppfølging av evalueringen av tvisteloven og har bakgrunn i innspill fra domstolene, advokater og andre aktører i rettspleien. Forslagene skal fremme tvistelovens formål om en forsvarlig, effektiv og proporsjonal behandling av sivile

  Høringsfrist: 20.10.2018 Status: På høring

 • Nasjonal strategi for økologisk jordbruk

  11.07.2018 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Nasjonal strategi 2018-2030

 • One year closer 2018

  Norge og gjennomføring av bærekraftsmålene

  11.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Den nye statusrapporten for hvor langt Norge har kommet med gjennomføring av bærekraftsmålene er nå klar. Rapporten har fått navnet «One Year Closer 2018».

 • Personvernkommisjon – innspill til mandat

  11.07.2018 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen skal nedsette en personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet inviterer allmennheten til å komme med innspill til utforming av kommisjonens mandat.

  Høringsfrist: 31.08.2018 Status: På høring

 • Handlingsplan for kollektivtransport

  06.07.2018 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Handlingsplanen for kollektivtransport er utarbeidet av Samferdselsdepartementet. Planen følger opp satsingen på kollektivtransport som regjeringen har lagt fram i sin politiske plattform og i Nasjonal transportplan 2018-2029.

 • Selje kommune - kommuneplan for Selje 2017-2029. Avgjerd i motsegnsak

  06.07.2018 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område for fritidsbustader og turistformål på Sandvikneset, med ei generell byggegrense mot sjø på 40 m. Ved utarbeiding av reguleringsplan for området kan kommunen vurdere avvik frå byggegrensa

 • Høring Adgang til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag

  06.07.2018 Høring Kunnskapsdepartementet

  Stortinget har i anmodningsvedtak bedt regjeringen sikre at bachelor i praktiske og estetiske fag kvalifiserer for opptak til PPU. Departementet ønsker å høre instansenes syn på hvordan vedtaket kan følges opp på en god måte.

  Høringsfrist: 05.10.2018 Status: På høring