Søknad om tillatelser – Vipps AS

Finansdepartementet viser til søknad 22. februar 2017 om tillatelser i anledning etablering av Vipp AS, samt til Finanstilsynets tilrådning 6. juli 2017 og øvrig korrespondanse i sakens anledning.

Finansdepartementet har i dag truffet følgende vedtak:

 1. Det gis tillatelse til etablering av samarbeidende gruppe som omsøkt, jf. finansforetaksloven § 17-12, og som nærmere omhandlet i søknaden datert 22. februar 2017. 
 2. Vipps AS gis konsesjon som betalingsforetak, jf. finansforetaksloven § 2-10, med tillatelse til å yte betalingstjenester som definert i finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav b, c og d. 
 3. Vipps AS gis dispensasjon fra finansforetakslovens krav om uavhengig styrerepresentasjon i §§ 9-1 tredje og fjerde ledd jf. 1-6. 
 4. DNB Bank ASA gis tillatelse til å være kvalifisert eier med 52 prosent av aksjene i Vipps AS. 
 5. Sparebank 1 Banksamarbeidet DA gis tillatelse til å være kvalifisert eier med 25 prosent av aksjene i Vipps AS. 
 6. Balder Betaling AS gis tillatelse til å være kvalifisert eier med 12 prosent av aksjene i Vipps AS. 
 7. Eika Gruppen AS gis tillatelse til å være kvalifisert eier med 10 prosent av aksjene i Vipps AS. 
 8. Det gis tillatelse til fisjon av forretningsområdet Vipps fra DNB Bank ASA med Vipps AS som overtakende part. Vedtektsendring knyttet til nedsettelse av aksjekapital i DNB Bank ASA samsvarende med fisjonsplanen godkjennes. 
 9. Det gis tillatelse til at DNB ASA kan være kvalifisert eier av 52 prosent av aksjene i påvente av overdragelse av aksjene fra DNB ASA til DNB Bank ASA. Tillatelsen gjelder i inntil seks måneder fra fisjonen er gjennomført. 
 10. Det gis tillatelse til etablering av konsernforhold mellom Vipps AS og Sparebank 1 Mobilbetaling AS inntil Vipps AS tar konsesjonen som betalingsforetak i bruk. 
 11. Det gis dispensasjon til at betalingsforetaket Vipps AS kan være morselskap i finanskonsern i inntil seks måneder til betalingsforetaket Sparebank 1 Mobilbetaling AS har levert tilbake sin konsesjon. 
 12. Det gis tillatelse til at DNB ASA / DNB Bank ASA kan være indirekte kvalifisert eier av betalingsforetaket Sparebank 1 Mobilbetaling AS med 52 prosent. 
 13. Det gis tillatelse til at Sparebank 1 Banksamarbeidet DA kan være indirekte kvalifisert eier med 25 prosent av aksjene i Sparebank 1 Mobilbetaling AS. 
 14. Det gis tillatelse til at Balder Betaling AS kan være indirekte kvalifisert eier med 12 prosent av aksjene i Sparebank 1 Mobilbetaling AS. 
 15. Det gis tillatelse til at Eika Gruppen AS kan være indirekte kvalifisert eier med 10 prosent av aksjene i Sparebank 1 Mobilbetaling AS.

Tillatelsen til Vipps AS, jf. punkt 2 og 3 gis på følgende vilkår: 

 1. Før tillatelsen kan tas i bruk, skal Finanstilsynet godkjenne foretakets vedtekter. 
 2. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har mottatt bekreftelse på oppfylt startkapital, bekreftelse på opprettet klientkonto og valg av revisor. 
 3. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har mottatt og godkjent utbedrede hvitvaskingsrutiner, rutiner for sikringstiltak, virksomhetsstyring, risikostyring, operasjonell risikostyring og compliance. 
 4. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har mottatt melding om personer som inngår i faktisk ledelse eller innehar nøkkelfunksjoner. 
 5. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har mottatt melding om agenter som skal benyttes fra foretakets oppstart. 
 6. Ved beregning av kapitalkrav og andre soliditets- og sikkerhetskrav på konsolidert basis skal DNB anvende full konsolidering av Vipps AS, som etter finansforetaksloven § 18-2 første ledd bokstav a med tilhørende forskrifter. Kravet til full konsolidering gjelder så lenge DNB eier mer enn 50 pst. av kapitalen i Vipps AS. 

Finansdepartementet legger til grunn at Vipps AS ikke er en del av DNB-konsernet, jf. asl. § 1-3, ettersom DNB Bank ASA etter vedtektene ikke kan stemme for mer enn 49,9 pst. av stemmene i Vipps AS. 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør