Konsesjoner

En konsesjon er å gi en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer. 

 • Vedtak i klage fra Sparebanken Vest over Finanstilsynets vedtak om bankens bruk av betegnelsen «Bulder Bank»

  04.10.2022 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til klage 18. februar 2020 fra Sparebanken Vest v/ advokatfirmaet Thommessen over Finanstilsynets vedtak 29. januar 2020 om bankens bruk av betegnelsen «Bulder Bank». Departementet viser også til Finanstilsynets tilrådning

 • Vedrørende søknad om godkjennelse av samarbeidsavtale

  08.09.2021 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 24. november 2020 fra DNB Bank ASA og Sparebank 1 Bank og Regnskap AS om godkjennelse av samarbeidsavtale om utvikling av en teknisk plattform for bankintegrerte virksomhetsstyringssystemer for bedriftskunder.

 • Søknad om unntak fra konsesjonsplikt som finansieringsforetak

  01.07.2021 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 19. desember 2019 fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS på vegne av Global Blue Norge AS om unntak fra konsesjonsplikt som finansieringsforetak, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern

 • Søknad om unntak fra finansforetaksloven

  30.06.2020 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknaden fra Nordic Trustee vedrørende etablering av stiftelsen «Obligasjonseiernes Sikringsfond». Videre viser departementet til Finanstilsynets tilrådning av 2. april 2020 der tilsynet tilrår at stiftelsen gis

 • Vedrørende søknad om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og dispensasjon fra finansforetaksloven

  21.12.2018 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 29. juni 2018 fra advokatfirmaet Wiersholm på vegne av NMI Fund IV KS (under stiftelse) om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet, og om unntak fra alle lovens bestemmelser med unntak av

 • Klage på vedtak om uvektet kjernekapitaldekningsbuffer

  15.10.2018 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til klage 6. juli 2017 fra KLP Banken AS («KLP Banken») på Finanstilsynets vedtak 15. juni 2017 om avslag på søknad om unntak fra krav om uvektet kjernekapitaldekningsbuffer. Vi viser videre til Finanstilsynets oversendelse

 • Søknad om tillatelser

  14.06.2018 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 26. januar 2018 om tillatelser i anledning sammenslåing av Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilråding 1. juni 2018, samt til øvrig korrespondanse.

 • Søknad om tillatelse til å drive virksomhet som bank

  07.05.2018 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 8. november 2017 fra advokatfirmaet Schjødt på vegne av Prosjekt Novo AS. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilråding 5. februar 2018, samt til øvrig korrespondanse i saken.

 • Søknad om tillatelse til økning av kvalifisert eierandel

  24.04.2018 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag gitt tillatelse til at Meteva AS og R Transit AS kan øke sine eierandeler i Eiendomskreditt AS.

 • Vedtak i klagesak vedrørende Finanstilsynets vedtak om pilar 2-krav for Bank Norwegian AS/Norwegian Finans Holding ASA

  29.09.2017 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet har 28. september 2017 avslått klage fra Bank Norwegian AS/Norwegian Finans Holding ASA over Finanstilsynets vedtak 7. april 2017 om pilar 2-krav.

 • Søknad om tillatelser – Vipps AS

  20.09.2017 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 22. februar 2017 om tillatelser i anledning etablering av Vipp AS, samt til Finanstilsynets tilrådning 6. juli 2017 og øvrig korrespondanse i sakens anledning.

 • Godkjennelse av administrator for og organisering av Nibor-fastsettelse

  05.04.2017 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 23. desember 2016 hvor Norske Finansielle Referanser AS søker om godkjenning som administrator for, og for organiseringen av, fastsettelsen av referanserentene Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor), jf. lov om

 • Søknad om endring av konsernstruktur

  13.03.2017 Konsesjon Finansdepartementet

  Endring av konsernstruktur i forbindelse med erverv av aksjer i et eiendomsmeglerforetak

 • Tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel

  12.01.2017 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 21. oktober 2016 fra advokatfirmaet Selmer om tillatelse til at Meteva AS og R Transit AS hver erverver inntil 24,99 prosent av aksjene i Eiendomskreditt AS. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets

 • Søknad om tillatelse til fusjon mellom Nordea Bank Norge ASA og Nordea Bank AB

  20.12.2016 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 4. februar 2016 om ovennevnte, samt til tilrådning fra Finanstilsynet 19. desember 2016. Departementet viser videre til korrespondanse og møter i sakens anledning.

 • Tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet

  13.12.2016 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 18. desember 2014 hvor Mikrofinans Norge AS søker om tillatelse til å kunne drive utlånsvirksomhet til medlemmer av Foreningen Mikrofinans Norge, med unntak fra lovens bestemmelser i medhold av

 • Presisering av konsesjonsvilkår

  28.10.2016 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag rettet opp vilkår nr. 4 i departementets vedtak 27. oktober 2016 om endring av konsesjonsvilkår og godkjenning av kvalifiserte eiere.

 • Søknad om endring av konsesjonsvilkår og godkjenning av kvalifiserte eiere

  27.10.2016 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet fattet 27. oktober 2016 vedtak om endring av konsesjonsvilkårene og godkjenning av kvalifiserte eiere i Maritime & Merchant Bank AS.

 • Vedtektsendring om kundeutbytte

  13.10.2016 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag godkjent at Sparebanken Hedmarks vedtekter åpner for at banken kan dele ut kundeutbytte.

 • Tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart

  23.09.2016 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad datert 29. september 2015 fra European Central Counterparty N.V. (EuroCCP) om tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart i Norge. Vi viser videre til Finanstilsynets tilrådning 20. februar 2016.

 • Søknad om dispensasjon fra finansforetaksloven

  13.09.2016 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 10. mars 2016 fra Wells Fargo Capital Finance om unntak fra finansforetakloven for Wells Fargo International Finance (Norway), slik at dette selskapet kan opptre som finansagent, alternativt konsesjon som

 • Søknad om endring av konsernstruktur

  09.08.2016 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 19. mai 2016 om tillatelse til endring i organiseringen av DNB-konsernet, samt melding om erverv av alle aksjene i et eiendomsmeglerforetak. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 22.

 • Søknad om tillatelse til erverv

  18.04.2016 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag gitt Sparebanken Hedmark tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS

 • Søknad om erverv av kvalifisert eierandel

  14.04.2016 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 24. desember 2015 fra Advokatfirmaet Thommessen AS vedrørende erverv av kvalifisert eierandel på 25 pst. i Skandiabanken ASA. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 18. mars 2016.

 • Organisasjonsmessige tilpasninger i DNB-konsernet

  27.11.2015 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 31. oktober 2014 om organisasjonsmessige tilpasninger i DNB-konsernet, som ble oversendt til Finansdepartementet ved Finanstilsynets tilrådning 19. juni 2015. Finansdepartementet viser videre til brev fra DNB 25.

 • Søknad om tillatelse til å drive virksomhet som e-pengeforetak

  07.07.2015 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad til Finanstilsynet 10. juli 2014 fra Schibsted ePayment AS, hvor det søkes om tillatelse til å drive virksomhet som e-pengeforetak. Det vises videre til Finanstilsynets tilrådning i saken 27. mars 2015, samt til

 • Søknad om etablering og endring av konsernstruktur

  26.02.2015 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet viser til søknad 17. juni 2014 fra DNB til Finanstilsynet om endring av konsernstruktur i forbindelse med opprettelse av DNB Invest Sweden AB, samt til Finanstilsynets tilrådning i saken i brev til departementet 15. januar 2015.

 • Vedtak om utpeking av Avinor AS og Avinor Flysikring AS som leverandør av lufttrafikktjenester

  04.12.2014 Konsesjon Samferdselsdepartementet

  Vedtak om utpeking av Avinor AS og Avinor Flysikring AS som leverandør av lufttrafikktjenester.

 • Søknad om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven

  26.11.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  Wikborg Rein & Co v/Cecilie Kvalheim Postboks 1513 Vika 0117 OSLO Vår ref 14/4195 IRR Dato 26.11.2014 Søknad om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven Det vises til søknad fra advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. på vegne av NorgesGruppen ASA

 • Søknad om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge

  30.10.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  SIX x-clear Ltd P.O. Box 1758 CH-8021 Zurich Switzerland Vår ref 14/2746 Dato 30.10.2014 Søknad om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge Finansdepartementet viser til søknad fra SIX x-clear Ltd (søker) om tillatelse til å drive

 • Nordland Infrastruktur AS - søknad om unntak fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser

  30.09.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Vår ref 14/3389 Dato 30.09.2014 Nordland Infrastruktur AS - søknad om unntak fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser Det vises til søknad fra advokatfirmaet BA-HR DA på vegne av

 • Tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart

  23.09.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  European Commodity Clearing AG Daniel Fichtner Augustusplatz 9, 04109 Leipzig Germany Vår ref 14/746 Dato 23.09.2014 Tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart Finansdepartementet viser til søknad i brev 4. februar 2014 fra European

 • Norexeco ASA - tillatelse til å drive virksomhet som regulert marked

  11.09.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 4 første ledd gir Finansdepartementet Norexeco ASA tillatelse til å drive regulert marked.

 • OBOS Banken AS - anmodning om endring av vilkår

  18.06.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  Oslo bolig- og sparelag Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 OSLO Vår ref 13/539 - Dato 18.06.2014 OBOS Banken AS - anmodning om endring av vilkår Finansdepartementet viser til Finansdepartementets vedtak 21. mai 2013 med vilkår som setter

 • Søknad om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven

  27.02.2014 Konsesjon Finansdepartementet

  Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd gis BKK Energitjenester AS dispensasjon fra kravet om konsesjon i medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 for å drive den omsøkte finansieringsvirksomheten.

 • Tillatelse til å etablere forretningsbank mv.

  20.12.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Advokatfirmaet Wiersholm as Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Vår ref: 13/5139 Dato 20.12.2013 Tillatelse til å etablere forretningsbank mv. Det vises til søknad fra advokatfirmaet Wiersholm på vegne av AlfaB Prosjekt AS 31. mai 2013, søknad fra

 • Vedtak om tillatelse til sammenslåing av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank

  02.10.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Kvale Advokatfirma DA Postboks 1752 Vika 0122 OSLO Vår ref 13/2805 Dato 02.10.13 Vedtak om tillatelse til sammenslåing av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank Det vises til søknad 5. april 2013 til Finanstilsynet, hvor det på vegne av Nes

 • Søknad om tillatelse til å etablere forretningsbank og finanskonsern

  28.06.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Wiersholm Mellbye & Bech Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Vår ref 13/1279 GKB Dato 28.06.2013 Søknad om tillatelse til å etablere forretningsbank og finanskonsern Det vises til søknad fra advokatfirmaet Wiersholm på vegne av CIK AS 12. juli 2012, til

 • Søknad om tillatelse til å etablere OBOSBanken AS

  21.05.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  OBOS Hovedkontor Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 OSLO Vår ref 13/539 – JGH/IJR Dato 21.05.13 Søknad om tillatelse til å etablere OBOSBanken AS Det vises til søknad ved brev 21. november 2012 fra OBOS, og tilråding fra Finanstilsynet 30. januar

 • Tillatelse til utstedelse av egenkapitalbevis

  08.05.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Kvale Advokatfirma DA Postboks 1752 Vika 0122 Oslo Vår ref 13/1568 MaI Dato 08.05.2013 Tillatelse til utstedelse av egenkapitalbevis Finansdepartementet viser til søknad til Finanstilsynet 6. mars 2013 fra Sunndal Sparebank, hvor det søkes om

 • Tillatelse til utstedelse av egenkapitalbevis

  08.05.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Kvale Advokatfirma DA Postboks 1752 Vika 0122 Oslo Vår ref 13/1442 MaI Dato 08.05.2013 Tillatelse til utstedelse av egenkapitalbevis Finansdepartementet viser til søknad til Finanstilsynet 27. februar 2013 fra Aasen Sparebank, hvor det søkes om

 • Tillatelse til sammenslåing - Bø Sparebank og Seljord Sparebank

  02.05.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Advokatfirmaet Selmer DA Pb. 1324 Vika 0112 OSLO Vår ref 12/5250 - JGH Dato 02.05.2013 Tillatelse til sammenslåing - Bø Sparebank og Seljord Sparebank Finansdepartementet viser til søknad 2. november 2012 på vegne av Bø Sparebank og Seljord

 • Melding om fusjon av Oslo Børs ASA og Burgundy AB, og søknad om tillatelse til å etablere filial i Sverige

  30.04.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Oslo Børs ASA Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/4272 - 30.04.2013 Melding om fusjon av Oslo Børs ASA og Burgundy AB, og søknad om tillatelse til å etablere filial i Sverige Finansdepartementet viser til brev 1. februar

 • Søknad om erverv av kvalifisert eierandel

  26.04.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir tillatelse til søknad fra Landsorganisasjonen i Norge (LO) av 16. januar 2013 om å øke sin eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS.

 • Søknad om erverv av kvalifisert eierandel mv.

  26.04.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir tillatelse til søknad fra Sparebanken Hedmark av 23. januar 2013 om å øke sin eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS.

 • Fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA og Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S

  07.03.2013 Konsesjon Finansdepartementet

  Det vises til brev fra Gjensidige Forsikring ASA til Finanstilsynet av 10. mai 2012, der det søkes om tillatelse til fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA og det danske datterselskapet Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S, med Gjensidige

 • Tillatelse til å utøve virksomhet i utlandet gjennom datterselskap

  20.12.2012 Konsesjon Finansdepartementet

  Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 8 gir Finansdepartementet Oslo Børs ASA tillatelse til å utøve virksomhet i Sverige gjennom Burgundy AB som heleid datterselskap.

 • Tillatelse til konvertering av grunnfondskapital og etablering av sparebankstiftelse

  09.11.2012 Konsesjon Finansdepartementet

  Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2b-2 andre ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til at Sparebanken Sør utsteder 6 000 000 egenkapitalbevis pålydende NOK

 • Borettslagenes Sikringsordning AS gis tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet innenfor klasse 16

  26.10.2012 Konsesjon Finansdepartementet

  I medhold av lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 2-1, gir Finansdepartementet Borettslagenes Sikringsordning AS tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet

 • Tillatelse til konvertering av grunnfondskapital og etablering av sparebankstiftelse

  06.07.2012 Konsesjon Finansdepartementet

  Lillestrøm Sparebank Postboks 143 2001 LILLESTRØM Vår ref: 12/1292 IRR/CNO Dato: 06.07.2012 Tillatelse til konvertering av grunnfondskapital og etablering av sparebankstiftelse Finansdepartementet viser til brev 6. mars 2012 fra Lillestrøm Sparebank

 • Side 1 av 5
 • Side 1 av 5