Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel

Finansdepartementet viser til søknad 21. oktober 2016 fra advokatfirmaet Selmer om tillatelse til at Meteva AS og R Transit AS hver erverver inntil 24,99 prosent av aksjene i Eiendomskreditt AS. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 2. desember 2016.

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak:

 1. Med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 6-1 annet ledd, jf. § 6-4, gir Finansdepartementet Meteva AS tillatelse til å eie inntil 24,99 prosent av aksjene i Eiendomskreditt AS.

  Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  Eiendomskreditt AS kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til fordel for:

  - Personer eller foretak som direkte eller indirekte eier 10 prosent eller mer av aksjene i Meteva AS, eller personer og foretak som er omfattet av kretsen i finansforetaksloven § 6-5 om konsolidering.

  - Foretak hvor foretak eller personer i forrige strekpunkt har en eierandel på 20 prosent eller mer.

  - Meteva AS, ledelsen i Meteva AS og foretak der Meteva AS har direkte eller indirekte innflytelse.

   
 2. Med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 6-1 annet ledd, jf. § 6-4, gir Finansdepartementet R Transit AS tillatelse til å eie inntil 24,99 prosent av aksjene i Eiendomskreditt AS.

  Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  Eiendomskreditt AS kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til fordel for:

  - Personer eller foretak som direkte eller indirekte eier 10 prosent eller mer av aksjene i R Transit AS, eller personer og foretak som er omfattet av kretsen i finansforetaksloven § 6-5 om konsolidering.

  - Foretak hvor foretak eller personer i forrige strekpunkt har en eierandel på 20 prosent eller mer.

  - R Transit AS, ledelsen i R Transit AS og foretak der R Transit AS har direkte eller indirekte innflytelse.

Følgende vilkår gjelder for begge tillatelser: 

- Flertallet av styrets medlemmer i Eiendomskreditt AS skal være valgt med tilslutning fra aksjonærer som til sammen representerer minst halvparten av de øvrige aksjene.

- Tillatelsene er gitt under forutsetning av at det ikke er grunnlag for å konsolidere R Transit AS og Meteva AS, jf. finansforetaksloven § 6-5. Hvis det senere skulle oppstå grunnlag for å foreta konsolidering, vil tillatelsene gjelde en samlet eierandel på 24,99 prosent. Partene er selv pliktige, hver for seg, til å ta opp med Finanstilsynet hvis det skulle oppstå en situasjon hvor det er grunnlag for å vurdere om slik konsolidering skal foretas.

Tillatelsene gjelder i 6 måneder etter at vedtaket er fattet.

 

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef 

Åse Natvig
avdelingsdirektør