Dokument

Tillatelse til erverv av kvalifisert eierandel

Finansdepartementet viser til søknad 21. oktober 2016 fra advokatfirmaet Selmer om tillatelse til at Meteva AS og R Transit AS hver erverver inntil 24,99 prosent av aksjene i Eiendomskreditt AS. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 2. desember 2016.

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak:

 1. Med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 6-1 annet ledd, jf. § 6-4, gir Finansdepartementet Meteva AS tillatelse til å eie inntil 24,99 prosent av aksjene i Eiendomskreditt AS.

  Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  Eiendomskreditt AS kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til fordel for:

  - Personer eller foretak som direkte eller indirekte eier 10 prosent eller mer av aksjene i Meteva AS, eller personer og foretak som er omfattet av kretsen i finansforetaksloven § 6-5 om konsolidering.

  - Foretak hvor foretak eller personer i forrige strekpunkt har en eierandel på 20 prosent eller mer.

  - Meteva AS, ledelsen i Meteva AS og foretak der Meteva AS har direkte eller indirekte innflytelse.

   
 2. Med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 6-1 annet ledd, jf. § 6-4, gir Finansdepartementet R Transit AS tillatelse til å eie inntil 24,99 prosent av aksjene i Eiendomskreditt AS.

  Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  Eiendomskreditt AS kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til fordel for:

  - Personer eller foretak som direkte eller indirekte eier 10 prosent eller mer av aksjene i R Transit AS, eller personer og foretak som er omfattet av kretsen i finansforetaksloven § 6-5 om konsolidering.

  - Foretak hvor foretak eller personer i forrige strekpunkt har en eierandel på 20 prosent eller mer.

  - R Transit AS, ledelsen i R Transit AS og foretak der R Transit AS har direkte eller indirekte innflytelse.

Følgende vilkår gjelder for begge tillatelser: 

- Flertallet av styrets medlemmer i Eiendomskreditt AS skal være valgt med tilslutning fra aksjonærer som til sammen representerer minst halvparten av de øvrige aksjene.

- Tillatelsene er gitt under forutsetning av at det ikke er grunnlag for å konsolidere R Transit AS og Meteva AS, jf. finansforetaksloven § 6-5. Hvis det senere skulle oppstå grunnlag for å foreta konsolidering, vil tillatelsene gjelde en samlet eierandel på 24,99 prosent. Partene er selv pliktige, hver for seg, til å ta opp med Finanstilsynet hvis det skulle oppstå en situasjon hvor det er grunnlag for å vurdere om slik konsolidering skal foretas.

Tillatelsene gjelder i 6 måneder etter at vedtaket er fattet.

 

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef 

Åse Natvig
avdelingsdirektør