Søknad om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd gis BKK Energitjenester AS dispensasjon fra kravet om konsesjon i medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 for å drive den omsøkte finansieringsvirksomheten.

Deloitte Advokatfirma AS
Att: Advokatfullmektig Ragnhild Georgsen
Postboks 6013 Postterminalen
5892 BERGEN

 

Vår ref
14/204 - 2

Dato
27.02.2014

 

Søknad om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven

Det vises til søknad fra advokatfirmaet Deloitte AS på vegne av BKK Energitjenester AS 23. august 2013 samt til Finanstilsynets tilrådning i saken 8. januar 2014.

BKK Energitjenester AS søker om dispensasjon i medhold i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 1-3 annet ledd. For det tilfellet at dispensasjonen ikke blir innvilget, søkes det om konsesjon til å drive konsesjonsbelagt finansieringsvirksomhet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 3-3, med dispensasjon fra lovens bestemmelser.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd gis BKK Energitjenester AS dispensasjon fra kravet om konsesjon i medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 for å drive den omsøkte finansieringsvirksomheten.

I vurderingen av søknaden er det blant annet lagt vekt på at den finansieringsvirksomhet BKK Energitjenester AS vil drive, vil være av svært begrenset karakter.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

  • Aksjekapitalen i BKK Energitjenester AS skal være et beløp i norske kroner som tilsvarer minimum 1 million euro. For øvrig gjelder bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven § 3-5 tilsvarende så langt de passer.

  • BKK Energitjenester AS' finansieringsvirksomhet skal være begrenset til å yte kreditt til foretakets kunder for betaling av nettleie.

  • BKK Energitjenester AS skal ikke låne penger fra annet enn selskaper i samme konsern og finansinstitusjoner.

  • BKK Energitjenester AS pålegges opplysningsplikt ovenfor Finanstilsynet tilsvarende den som følger av lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. § 3 annet ledd annet punktum og tredje ledd.

Departementet har vurdert å pålegge BKK Energitjenester AS å være undergitt tilsyn av Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd, men kommet til at opplysningsplikten som framgår av fjerde strekpunkt ovenfor, er tilstrekkelig.

Finanstilsynet kan helt eller delvis tilbakekalle dispensasjonen hvis den tillatte virksomhet ikke er begynt innen ett år fra dato for dette brev. For øvrig gjelder bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven § 3-7 tilsvarende så langt de passer. Finansdepartementet kan endre eller sette nye vilkår for dispensasjonen i samsvar med de hensyn som lovgivningen om finansinstitusjoner til enhver tid skal ivareta, herunder ivareta hensynet til finansiell stabilitet.

 

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet