Andre dokumenter

Søknad om tillatelse til å drive virksomhet som e-pengeforetak

Finansdepartementet viser til søknad til Finanstilsynet 10. juli 2014 fra Schibsted ePayment AS, hvor det søkes om tillatelse til å drive virksomhet som e-pengeforetak. Det vises videre til Finanstilsynets tilrådning i saken 27. mars 2015, samt til øvrig korrespondanse i saken.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 4c-2 første ledd, jf. § 4c-1 annet ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til at Schibsted ePayment kan drive virksomhet som e-pengeforetak. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 3-10 første ledd, jf. § 4c-3, gis Schibsted ePayment AS dispensasjon fra kravet om representantskap.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Schibsted ePayment AS skal ha ansvarlig kapital tilsvarende 14 MNOK i ren kjernekapital. Foretaket må oversende bekreftelse fra revisor på at foretaket møter kravet til ansvarlig kapital.
  • Schibsted ePayment AS’ avtaler om utkontraktering må godkjennes av Finanstilsynet før tillatelsen kan tas i bruk.
  • Foretakets skal godkjennes av Finanstilsynet før tillatelsen kan tas i bruk.
  • Foretakets styre skal godkjennes av Finanstilsynet før tillatelsen kan tas i bruk.

Finansdepartementet bemerker at foretaket til enhver tid skal ha rutiner og retningslinjer som er forholdsmessige, hensiktsmessige, forsvarlige og dekkende sammenholdt med den virksomhet foretaket skal drive. Det vises til forskrift 21. desember 2011 nr. 1444 om e-pengeforetak § 3 jf. forskrift 1. juli 2010 nr. 1049 om betalingsforetak § 4.

 

Med hilsen

Åse Natvig  e.f.
avdelingsdirektør

 

Ingvild Rygh Røstbø
seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 Gjenpart: Finanstilsynet