Tillatelse til konvertering av grunnfondskapital og etablering av sparebankstiftelse

Lillestrøm Sparebank
Postboks 143
2001 LILLESTRØM

Vår ref:
12/1292 IRR/CNO

Dato:
06.07.2012

Tillatelse til konvertering av grunnfondskapital og etablering av sparebankstiftelse

Finansdepartementet viser til brev 6. mars 2012 fra Lillestrøm Sparebank til Finanstilsynet, hvor det søkes om tillatelse til konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelse av Sparebankstiftelsen Lillestrøm. Det vises videre til Finanstilsynets tilråding i saken 16. mars 2012.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2b-2 annet ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til at Lillestrøm Sparebank utsteder 2 931 460 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 ved konvertering av NOK 293 146 000 av (deler av) grunnfondskapitalen til eierandelskapital. Egenkapitalbevisene tegnes til kurs NOK 100. På konverteringstidspunktet vil samlet egenkapital i banken (sum gjenværende grunnfondskapital og eierandelskapital) være fordelt med 70 pst. i eierandelskapital og 30 pst. i grunnfondskapital.

Finansdepartementet gir videre tillatelse til å opprette Sparebankstiftelsen Lillestrøm, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 tredje ledd, jf. § 2d-1 og § 2d-6 Sparebankstiftelsen skal vederlagsfritt motta egenkapitalbevisene som utstedes ved konverteringen, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 tredje ledd.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. Sparebankstiftelsen Lillestrøm skal til enhver tid ha en andel av eierandelskapitalen i Lillestrøm Sparebank som er lik eller høyere enn 25 pst. Sparebankstiftelsens eierandel i Lillestrøm Sparebank skal være vedtektsfestet.
  2. Det skal til enhver tid framgå av vedtektene til sparebankstiftelsen at stiftelsen skal ha til formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Lillestrøm Sparebank.
  3. Finanstilsynet skal godkjenne vedtektene til Lillestrøm Sparebank og Sparebankstiftelsen Lillestrøm etter at konverteringen har funnet sted. Sparebankstiftelsen Lillestrøm vil være underlagt tilsyn av Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2d-6 annet ledd, jf. § 2d-1 annet ledd.
  4. Sparebankstiftelsen skal vedtektsfeste et formål om markedsmessig avkastning på sin egenkapital.
  5. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene for Lillestrøm Sparebank og Sparebankstiftelsen Lillestrøm etter at konverteringen har funnet sted.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
underdirektør