Søknad om endring av konsernstruktur

Endring av konsernstruktur i forbindelse med erverv av aksjer i et eiendomsmeglerforetak

Finansdepartementet viser til søknad 19. januar 2017 om endring av organisering av DNB-konsernet, samt melding om erverv av alle aksjene i et eiendomsmeglerforetak. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 1. mars 2017.

Etter oppkjøpet vil Din Eiendom AS bli et heleid datterselskap av DNB Eiendom AS. Finansdepartementet legger til grunn, slik det er opplyst om i søknaden, at Din Eiendom AS, etter den planlagte aksjeoverdragelsen, fusjoneres med DNB Eiendom AS, slik at DNB-konsernet etter fusjonen vil ha samme organisering som før den omsøkte endringen. 

Finansdepartementet viser for øvrig til meldeplikten i finansforetaksloven § 17-9, og til at Finanstilsynet i tilrådning 1. mars 2017 har vurdert at det ikke foreligger grunner for å nekte endringen i organiseringen av konsernet som følge av ervervet og den etterfølgende fusjonen. 

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak: 

Med hjemmel i finansforetaksloven § 17-1 gir Finansdepartementet DNB ASA tillatelse til å utvide konsernet ved at DNB Eiendom AS erverver alle aksjene i Din Eiendom AS. 

Tillatelsen gis på vilkår om at Din Eiendom AS, etter den planlagte aksjeoverdragelsen, fusjoneres med DNB Eiendom AS.

 

Med hilsen 

Åse Natvig  e.f.
avdelingsdirektør 

Erik Styren
førstekonsulent