Søknad om erverv av kvalifisert eierandel mv.

Finansdepartementet gir tillatelse til søknad fra Sparebanken Hedmark av 23. januar 2013 om å øke sin eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS.

Sparebanken Hedmark
Postboks 203
2302 Hamar

Vår ref
13/949 PF

Dato
26.04.2013

 

Søknad om erverv av kvalifisert eierandel mv.     

Finansdepartementet viser til søknad fra Sparebanken Hedmark 23. januar 2013, endelig mottatt av Finanstilsynet 11. februar 2013, og til tilråding fra Finanstilsynet 19. februar 2013.

Sparebanken Hedmark søker om

  1. godkjennelse av utvidelse av eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS fra 12 pst. til 40, 5 prosent,
  2. godkjennelse eller uttalelse om opsjon på fremtidig utvidelse av eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS 
  3. dispensasjon fra kravet i sparebankloven § 24 tredje ledd om at beholdning av aksjer og andeler ikke må overstige 4 prosent av sparebankens forvaltningskapital.

 Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2 flg., gir Finansdepartementet tillatelse til at Sparebanken Hedmark kan eie 40,5 prosent av aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS.

 Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Bank 1 Oslo Akershus AS kan ikke yte kreditt, stille garanti eller yte andre lignende tjenester til innehavere av kvalifiserte eierandeler i banken, herunder Sparebanken Hedmark.

- Finansdepartementet legger til grunn som en forutsetning for tillatelsen som gis i vedtaket her, at Sparebanken Hedmark og Landsorganisasjonen i Norge (LO) ikke har inngått avtale om, eller på annen måte planlegger å koordinere, eller faktisk koordinerer, sin opptreden som eiere i Bank 1 Oslo Akershus AS.

Erverv som vil medføre at Sparebanken Hedmarks eierandel overstiger 40,5 prosent av aksjekapitalen i Bank 1 Oslo Akershus AS, krever ny tillatelse fra Finansdepartementet. Selv om Sparebanken Hedmark har gitt opplysninger om en opsjon på å kunne erverve ytterligere aksjer i Bank 1 Oslo Akershus AS vil forholdene knyttet til utøvelse av opsjonen kunne endre seg, og det vil kunne oppstå nye forhold som krever særskilt tillatelse, herunder konserndannelse.

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker (sparebankloven) § 24 tredje ledd nr. 2, gis dispensasjon slik at aksjer i Bank 1 Oslo Akershus AS kan holdes utenfor ved beregningen av Sparebanken Hedmarks beholdning av aksjer.   

Tillatelsen gitt ovenfor kan trekkes tilbake dersom den ikke er benyttet innen 12 måneder fra dato for dette brevet.

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI.

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Inger-Johanne Arildsen Rygh
underdirektør