Søknad om erverv av kvalifisert eierandel

Finansdepartementet gir tillatelse til søknad fra Landsorganisasjonen i Norge (LO) av 16. januar 2013 om å øke sin eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS.

Landsorganisasjonen i Norge
Youngs gate 1
0181 Oslo

Dato
26.04.2013

Vår ref
13/945 PF

 

Søknad om erverv av kvalifisert eierandel

Finansdepartementet viser til søknad fra Landsorganisasjonen i Norge (LO) 16. januar 2013, endelig mottatt av Finanstilsynet 29. januar 2013, og til tilråding fra Finanstilsynet 19. februar 2013.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) søker på vegne av seg selv og de tilknyttede forbundene Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk Tjenestemannslag, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Forbundet for Ledelse og Teknikk samt Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund om

  1. godkjennelse av at LO alene øker sin eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS fra 5,9 prosent til 19 prosent, oggodkjennelse av at LO og de tilknyttede forbundene øker sin samlede eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS fra 8,6 prosent til 28,4 prosent, og hvor LO er representant for aksjonærgruppen.
  2. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2 flg., gir Finansdepartementet tillatelse til at Landsorganisasjonen i Norge alene kan eie 19 prosent av aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS, og tillatelse til at Landsorganisasjonen i Norge og tilknyttede forbund kan eie til sammen 28,4 prosent av aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

- Bank 1 Oslo Akershus AS kan ikke yte kreditt, stille garanti eller yte andre lignende tjenester til innehavere av kvalifiserte eierandeler i banken, herunder LO med tilknyttede forbund.

- Finansdepartementet legger til grunn som en forutsetning for tillatelsen som gis i vedtaket her, at Sparebanken Hedmark og Landsorganisasjonen i Norge (LO) ikke har inngått avtale om, eller på annen måte planlegger å koordinere, eller faktisk koordinerer, sin opptreden som eiere i Bank 1 Oslo Akershus AS.

Tillatelsen gitt ovenfor kan trekkes tilbake dersom den ikke er benyttet innen 12 måneder fra dato for dette brevet.

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI.

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Inger-Johanne Arildsen Rygh
underdirektør