Søknad om endring av konsernstruktur

Finansdepartementet viser til søknad 19. mai 2016 om tillatelse til endring i organiseringen av DNB-konsernet, samt melding om erverv av alle aksjene i et eiendomsmeglerforetak. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 22. juni 2016 til Finansdepartementet.

Etter oppkjøpet vil VIS Eiendomsmegling AS bli et heleid datterselskap av DNB Eiendom AS. Finansdepartementet legger til grunn, slik det er opplyst i søknaden, at VIS Eiendomsmegling AS, etter den planlagte aksjeoverdragelsen, fusjoneres med DNB Eiendom AS, slik at DNB-konsernet etter fusjonen vil ha samme organisering som før den omsøkte endringen.

Finansdepartementet viser for øvrig til meldeplikten i finansforetaksloven § 17-9 og til at Finanstilsynet i sin tilrådning 22. juni 2016 har vurdert at det ikke foreligger grunner til å nekte den meldte organisasjonsendringen av konsernet som følge av ervervet av aksjene i VIS Eiendomsmegling AS og den etterfølgende innfusjoneringen.

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i finansforetaksloven § 17-1 gir Finansdepartementet DNB ASA tillatelse til å utvide konsernet ved at DNB Eiendom AS erverver 100 % av aksjene i VIS Eiendomsmegling AS.

Tillatelsen gis på vilkår om at VIS Eiendomsmegling AS, etter den planlagte aksjeoverdragelsen, fusjoneres inn i DNB Eiendom AS.

 

Med hilsen 

Åse Natvig  e.f.
avdelingsdirektør

Erik Styren
førstekonsulent