Vedtektsendring om kundeutbytte

Finansdepartementet har i dag godkjent at Sparebanken Hedmarks vedtekter åpner for at banken kan dele ut kundeutbytte.

Finansdepartementet viser til søknad 5. oktober 2015 fra Advokatfirmaet Selmer på vegne av Sparebanken Hedmark om godkjenning av vedtekter som gir banken adgang til å utdele utbytte til sine kunder. Det vises videre til Finanstilsynet tilrådning i saken 7. mars 2016.

Det følger av lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 10-17 fjerde ledd at:

«Den del av årets overskudd som er tilordnet grunnfondskapitalen, legges til denne. Det kan likevel i vedtektene fastsettes at utbyttemidler kan benyttes til utbytte på innskutt grunnfondskapital, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til et fond for slike gaver (gavefondet), overføres til en stiftelse med allmennyttig formål, eller benyttes til utbytte til forsikringstakere eller andre kunder. Ved disponeringen av utbyttemidler bør foretaket legge vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig. Finanstilsynet kan godkjenne at foretaket kan treffe særlige tiltak for å motvirke eller rette på slik endring.»

Finanstilsynet tilrår i brev 7. mars 2016 at departementet godkjenner at Sparebanken Hedmarks vedtekter åpner for utdeling av kundeutbytte under forutsetning av at banken vedtar endringer i vedtektsbestemmelsene slik at grunnlaget og fordelingen mellom kundegruppene som skal ha rett til kundeutbytte, fremgår.

Finansdepartementet slutter seg til Finanstilsynets vurdering. Finansdepartementet er enig med Finanstilsynet i at det bør fremgå direkte av vedtektene hvilke kundeforhold som gir rett til utbytte og hvordan utbyttet skal fordeles mellom kundegruppene. Etter departementets vurdering bør det ikke stilles som vilkår for kundeutbytte at kundeforholdet består på utbetalingstidspunktet, da dette kan ha en innelåsende effekt.

Finansdepartementet godkjenner på denne bakgrunn at Sparebanken Hedmarks vedtekter åpner for at banken kan dele ut kundeutbytte. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om grunnlaget for og fordelingen av kundeutbytte. Vedtektsendringene skal sendes til Finanstilsynet for godkjenning, jf. finansforetaksloven § 7-10 første ledd og Finansdepartementets delegasjonsbrev 21. desember 2015. 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør