Andre dokumenter

Presisering av konsesjonsvilkår

Finansdepartementet har i dag rettet opp vilkår nr. 4 i departementets vedtak 27. oktober 2016 om endring av konsesjonsvilkår og godkjenning av kvalifiserte eiere.

Det vises til departementets vedtak 27. oktober om endring av konsesjonsvilkår og godkjenning av kvalifiserte eiere i Maritime & Merchant Bank AS.

Ved en inkurie er det oppstått en feil i departementets vedtak. Departementet ser derfor behov for å presisere at det riktige skal være at Spencer Trading Inc gis tillatelse til å eie inntil 20 pst. av kapitalen og stemmene i Maritime & Merchant Bank AS. Konsesjonsvilkår nr. 4 skal således lyde: 

«4.       Med hjemmel i finansforetaksloven § 3-3, jf. § 3-2 gir Finansdepartementet tillatelse til at at Spencer Trading Inc kan eie inntil 20 prosent av kapitalen og stemmene i Maritime & Merchant Bank AS.

 Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Maritime & Merchant Bank AS kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til fordel for:

-          Personer eller foretak som direkte eller indirekte eier 10 prosent eller mer av aksjene i Spencer Trading Inc eller til personer og foretak som er omfattet av kretsen i finansforetaksloven § 6-5 om konsolidering.

-          Foretak hvor foretak eller personer i forrige strekpunkt har en eierandel på 20 prosent eller mer.

-          Spencer Trading Inc, ledelsen i Spencer Trading Inc og foretak der Spencer Trading Inc har direkte eller indirekte innflytelse.»

 

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør