Nordland Infrastruktur AS - søknad om unntak fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser

Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen
Postboks 1524 Vika
0117 OSLO

Vår ref
14/3389

Dato
30.09.2014

Nordland Infrastruktur AS - søknad om unntak fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser

Det vises til søknad fra advokatfirmaet BA-HR DA på vegne av Nordland Infrastruktur AS (under stiftelse) mottatt av Finanstilsynet 31. mars 2014, samt til Finanstilsynets tilrådning i saken 25. juni 2014.

Nordland Infrastruktur AS har søkt om tillatelse til å drive konsesjonsbelagt finansieringsvirksomhet i medhold av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3 med dispensasjon fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser (jf. § 1-3 annet ledd) med unntak av § 3-7.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd gis Nordland Infrastruktur AS dispensasjon fra kravet om konsesjon i medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 for å drive den omsøkte finansieringsvirksomheten.

I vurderingen av søknaden er det blant annet lagt vekt på at den finansieringsvirksomhet Nordland Infrastruktur AS vil drive vil være av begrenset karakter rettet mot Nordland Fylkeskommune som eneste kunde.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

- Nordland Infrastruktur AS' finansieringsvirksomhet skal være begrenset til Nordland Fylkeskommune som kunde.

- Nordland Infrastruktur AS kan ikke motta innlån fra andre enn finansinstitusjoner og Nordland Fylkeskommune.

- Nordland Infrastruktur AS skal i sin virksomhet opplyse om at selskapet ikke er underlagt tilsyn av Finanstilsynet hva gjelder finansieringsvirksomhetsloven.

- Nordland Infrastruktur AS pålegges opplysningsplikt ovenfor Finanstilsynet tilsvarende den som følger av lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. § 3 annet ledd annet punktum og tredje ledd.

Departementet har vurdert å pålegge Nordland Infrastruktur AS å være undergitt tilsyn av Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd, men kommet til at opplysningsplikten som framgår av fjerde strekpunkt ovenfor, er tilstrekkelig.

Finanstilsynet kan helt eller delvis tilbakekalle dispensasjonen hvis den tillatte virksomhet ikke er begynt innen ett år fra dato for dette brev. For øvrig gjelder bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven § 3-7 tilsvarende så langt de passer. Finansdepartementet kan endre eller sette nye vilkår for dispensasjonen i samsvar med de hensyn som lovgivningen om finansinstitusjoner til enhver tid skal ivareta, herunder ivareta hensynet til finansiell stabilitet.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Inger-Johanne Arildsen Rygh
avdelingsdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet