Norexeco ASA - tillatelse til å drive virksomhet som regulert marked

Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 4 første ledd gir Finansdepartementet Norexeco ASA tillatelse til å drive regulert marked.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Postboks 2043 Vika
0125 Oslo

Vår ref
13/3884

Dato
11.09.2014

Norexeco ASA - tillatelse til å drive virksomhet som regulert marked

Vi viser til søknad fra Norexeco ASA i brev 11. september 2013 om tillatelse til drift av autorisert markedsplass, samt til Finanstilsynets tilrådning i saken i brev til departementet 11. april 2014.

Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 4 første ledd gir Finansdepartementet Norexeco ASA tillatelse til å drive regulert marked. Tillatelsen begrenses til virksomhet som regulert marked for varederivater med skog- og papirrelaterte produkter. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

 1. Norexeco ASA skal orientere Finanstilsynet om enhver endring i foretakets ansvarlige kapital.
 2. Finanstilsynet kan pålegge endringer i Norexecos ASAs ansvarlige kapital og dens sammensetning.
 3. Norexeco ASA skal melde opptak til handel av nye typer derivater innenfor konsesjonens rammer til Finanstilsynet i god tid før iverksettelsen. Finanstilsynet kan stille krav til hvilken informasjon foretaket må gi i meldingen, herunder for eksempel krav til egenevaluering. Finanstilsynet kan gi pålegg om hvordan foretaket må innrette seg som følge av opptaket til handel av de nye derivatene.
 4. Før opptak til handel av nye typer derivater innenfor konsesjonens rammer skal Norexeco ASA tilføre markedsovervåkningen tilstrekkelige ressurser og etablere nødvendige systemer for å drive overvåkning av det nye markedet, jf. børsloven § 22 annet ledd og børsforskriften kapittel 4.
 5. Før opptak til handel av nye typer derivater innenfor konsesjonens rammer skal Norexeco vurdere hvilken betydning utvidelsen av virksomheten vil få for størrelsen på den ansvarlige kapitalen og likviditeten, jf. børsloven §§ 20 og 21. Det skal redegjøres for selskapets vurderinger i meldingen til Finanstilsynet før opptak til handel, jf. vilkår nr. 3.
 6. Norexeco ASA kan ikke starte virksomhet som regulert marked før det har sendt Finanstilsynet:
  • utkontrakteringsavtale med Deutsche Börse AG som oppfyller kravene i forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll § 5 og forskrift 21. mai 2003 nr. 630 om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi § 12,
  • regler for identifisering og håndtering av interessekonflikter, jf. børsloven § 13 bokstav a,
  • operasjonelle rutiner som dekker situasjoner hvor handelsmedlemmer misligholder sine forpliktelser overfor sentral motpart (European Commodity Clearing AG).

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet