Anbud, konsesjoner og brev

Søknad om tillatelse til fusjon mellom Nordea Bank Norge ASA og Nordea Bank AB

Finansdepartementet viser til søknad 4. februar 2016 om ovennevnte, samt til tilrådning fra Finanstilsynet 19. desember 2016. Departementet viser videre til korrespondanse og møter i sakens anledning.

Finansdepartementet legger vekt på at Nordea Bank AB i brev 7. desember 2016 (vedlagt) fra konsernsjef Casper von Koskull til finansminister Siv Jensen, forplikter Nordea Bank AB seg til følgende:

«Nordea will post merger (after the branchification) continue to cooperate closely with relevant national authorities and commits to follow up on national prudential measures in order to assure the financial stability in our home markets. The merger (branchification) will therefore from Nordea's side not affect the safeguarding of financial stability and a level playing field for systemically important banks and branches in each of our home markets.»

Finansdepartementet har på bakgrunn av ovennevnte i dag fattet følgende vedtak:

 1. Nordea Bank Norge ASA, org. nr. 911 044 110 gis tillatelse til å fusjonere med Nordea Bank AB (publ) 516406-0120, jf. vedtak 18. desember 2000 og finansforetaksloven § 12-1.
 2. Det gis tillatelse til at Nordea Bank AB overtar Nordea Bank Norge ASA sine kvalifiserte eierandeler i Nordea Eiendomskreditt AS og Nordea Finans Norge AS, jf. finansforetaksloven § 6-1.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

 1. Nordea Bank AB v/filialen i Norge samtykker til å rapportere direkte til Finanstilsynet:
  -  årlige internrevisjonsrapporter og risikorapporter på gruppenivå
  -  ledelsesrapportering fra filialleder til hovedkontoret
  -  årlig rapportering som dekker filialens IKT-virksomhet og filialens betalingstjenester og -systemer
  -  hendelser i samsvar med forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) § 9 med relevans for virksomheten i filialen
 2. Nordea Bank AB samtykker til at filialen skal ha en klar organisasjonsstruktur og ansvarsfordeling samt klare og hensiktsmessige kontrollordninger, herunder hensiktsmessige retningslinjer for å identifisere, styre, overvåke og rapportere risiko og etterlevelse (compliance), og til at Finanstilsynet skal godkjenne organiseringen av filialen.
 3. Nordea Bank AB samtykker til å gjennomføre årlige møter mellom Finanstilsynet og Nordea Bank AB representert ved ledelsen på gruppenivå og i filialen. Møtet skal dekke gruppens virksomhet og aktivitetene i filialen.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Åse Natvig
avdelingsdirektør


Vedlegg: Brev 7. desember 2016 fra Nordea Bank AB v/konsernsjef Casper von Koskull