Tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart

Finansdepartementet viser til søknad datert 29. september 2015 fra European Central Counterparty N.V. (EuroCCP) om tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart i Norge. Vi viser videre til Finanstilsynets tilrådning 20. februar 2016.

Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 29 om verdipapirhandel § 13-1 sjette ledd gir Finansdepartementet EuroCCP tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. Foretaket skal i god tid varsle Finanstilsynet før tillatelsen tas i bruk. Dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk innen ett år, kan Finansdepartementet trekke tillatelsen tilbake. Tillatelsene er gitt på bakgrunn av opplysningene om foretaket og virksomheten som er gitt i søknaden. Departementet kan trekke tillatelsene tilbake dersom forutsetningene for tillatelsene endres vesentlig.
  2. Bruk av tillatelsen forutsetter at Norges Bank har observatørstatus i tilsynskollegiet etter forordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR). Bruk av tillatelsen forutsetter også at Finanstilsynet er tilknyttet tilsynskollegiet som observatør etter forordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR) frem til foretaket knyttes til norsk markedsplass, og deretter som medlem. For det tilfellet at deltakelse i kollegiet ikke videreføres, skal det alternativt etableres et tilfredsstillende tilsyns- og overvåkningssamarbeid mellom Finanstilsynet, Norges Bank og nederlandske tilsyns- og overvåkningsmyndigheter.
  3. Foretaket må ha tillatelse etter forordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR) til å cleare de finansielle instrumenter som foretakets virksomhet i Norge skal omfatte.
  4. Foretaket plikter på en effektiv måte å utlevere data vedrørende marked og oppgjør til markedsovervåkningen til relevant norsk regulert marked, jf. børsloven § 27.
  5. Foretaket skal ha hensiktsmessige og effektive regler for taushetsplikt og informasjonshåndtering. Reglene for taushetsplikt og informasjonshåndtering skal forelegges Finanstilsynet.
  6. Det kan ikke inngås samvirkeavtale om nye finansielle instrumenter i det norske markedet uten at Finanstilsynet er varslet på forhånd.
  7. Foretaket plikter til enhver tid å opplyse Finanstilsynet og Norges Bank om eventuelle nye, vesentlige forhold av betydning for tillatelsen til å drive motpartsvirksomhet i Norge.
  8. Foretaket plikter til enhver tid på en effektiv måte å utlevere til Norges Bank de data som de har behov for som ledd i deres overvåking med foretakets virksomhet i Norge, jf. lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 27

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages innen tre uker, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Eventuell klage stiles til Finansdepartementet.

 

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Alexander Behringer 
avdelingsdirektør